სტრუქტურა

ინფორმაციული ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახური აკადემიური საბჭო რექტორი რექტორის მოადგილე ხარისხის მართვის სამსახური დოქტორანტურის განყოფილება საგარეო ურთიერთობათა და სტრატეგიული განვითარების სამსახური ინფორმაციული ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახური ბიბლიოთეკა კანცელარია ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური იურიდიული სამსახური მარკეტინგის,პროექტებისა და ღონისძიებების მართვის სამსახური გამომცემლობა ფაკულტეტები ფინანსური და მატერიალური რესურსების მართვის სამსახური ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი წარმომადგენლობითი საბჭო