ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

  1. ჩვენს შესახებ
  2. ხარისხის გარე უზრუნველყოფა
  3. ხარისხის შიდა უზრუნველყოფა
  4. მობილობა
  5. წლიური გეგმები და ანგარიშები
  6. წესები და ინსტრუქცია
  7. სასარგებლო ბმულები
  8. ინტერნაციონალიზაცია
  9. კონფერენციები
  10. სტრუქტურა

უნივერსიტეტში განათლების, კვლევის, ადმინისტრირების ხარისხის უზრუნველყოფა უნივერსიტეტის ყოველდღიური საქმიანობა და, ამავდროულად, უნივერსიტეტში მოღვაწე ყველა პირის პასუხისმგებლობაა. ხარისხის კულტურის განვითარება აწსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის პრიორიტეტია. უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მუშაობა ეფუძნება ხარისხის შიდა უზრუნველყოფის პროცესის განვითარებას თითოეული ფაკულტეტის თავისებურებების გათვალისწინებითა და მისი ავტონომიურობის დაცვით, რომელიც გულისხმობს დამოუკიდებლობას შეთანხმებულ ფარგლებში.

საკონტაქტო ინფორმაცია

qas@atsu.edu.ge

თამარ მეფის ქ. #59

(+995 0431) 240033

2010 წელს ”უმაღლესი განათლების შესახებ” კანონში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად შემოღებული იქნა ავტორიზაციისა და პროგრამული აკრედიტაციის სისტემა. 2010 წლიდან აწსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა დაიწყო აქტიური სამუშაოები ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ახალი სტანდარტების შესაბამისი შიდა შეფასების სისტემის დანერგვისათვის.

ავტორიზაციის სტანდარტები

აკრედიტაციის სტანდარტები

საკონტაქტო ინფორმაცია

qas@atsu.edu.ge

თამარ მეფის ქ. #59

(+995 0431) 240033

ურთიერთდასწრების პოლიტიკა

სტიპენდიების დანიშვნის წესი

შეფასების გზამკვლევი

საკონტაქტო ინფორმაცია

qas@atsu.edu.ge

თამარ მეფის ქ. #59

(+995 0431) 240033

მობილობა ერთი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა დაწესებულებაში სტუდენტის გადასვლის პროცესია. მობილობის პროცესს არეგულირებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის №10/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესი“. სტუდენტთა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებას ახორციელებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. მობილობა ხორციელდება წელიწადში ორჯერ - შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრებში, ცენტრის დირექტორის მიერ დადგენილ ვადებში, რომელიც რეგულირდება უნივერსიტეტში რექტორის მიერ.

მობილობის წესი/პროცედურა

შიდა მობილობა (ვიდეო)

შიდა მობილობის წესი

საკონტაქტო ინფორმაცია

qas@atsu.edu.ge

თამარ მეფის ქ. #59

(+995 0431) 240033

უმაღლესი განათლების ექსპერტთა და ტემპუსის/ერაზმუს+ ეროვნული ოფისის მიერ მომზადებული პუბლიკაციები

ATSU - QAS Youtube Channel

ბერლინის კომუნიკე

ბოლონიის დეკლარაცია

კრედიტები

გიოტერბერგის დეკლარაცია

გრაცის დეკლარაცია

ლისაბონის კონვენცია

პრაღის კომუნიკე

სალამანკის მიმართვა

უნივერსიტეტების დიდი ქარტია

ბერგენის კომუნიკე

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

გამოცდების ეროვნული ცენტრი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ბრიტანული სააგენტო

ევროპის უნივერსიტეტთა ასოციაცია

ევროპის აკრედიტაციის სააგენტოები

აკრედიტაციის საბჭო (გერმანია)

საკონტაქტო ინფორმაცია

qas@atsu.edu.ge

თამარ მეფის ქ. #59

(+995 0431) 240033

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრნველყოფის სამსახურის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია უზრუნველყოს სწავლებისა და ადმინისტრირების მაღალი ხარისხი საერთაშორისო პარტნიორებისა და რეგულაციების მეშვეობით, რაც მოიაზრებს შემდეგს: ტრენინგების ორგანიზებას აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისთვის, ასევე სტუდენტებისა და ტუტორებისთვის; პარტნიორ უნივერსიტეტებში მობილობას; პროექტებში, ტრენინგებსა და სემინარებში მონაწილეობას; აქტიურ კომუნიკაციას საერთაშორისო ინსტიტუციებსა და ორგანიზაციებთან; ინსტიტუციური განვითარებისათვის გრანტების მოპოვებას. დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წლიურ ანგარიშში.

პროფესიული პროგრამების ხარისხის მართვისა და შიდა მონიტორინგის სახელმძღვანელო

პროფესიული მასწავლებლის გზამკვლევი

გზამკვლევი პროფესიული პროგრამების სტუდენტთა დასაქმებისა და კარიერული ზრდისათვის

პროფესიული პროგრამების ადმინისტრირება

სწავლების მეთოდები და შეფასების ინსტრუმენტები

HENTI 2017 | HENTI 2015

საკონტაქტო ინფორმაცია

qas@atsu.edu.ge

თამარ მეფის ქ. #59

(+995 0431) 240033

აწსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მმართველობითი აპარატი:

ირმა გრძელიძე - აწსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი;

თეა კორძაძე - საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების განყოფილების უფროსი, ასოცირებული პროფესორი.

მურთაზ სვანიძე - საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების განყოფილების პროფესიული სექტორის უფროსი;

მათე ხვედელიძე - მობილობის ხელშეწყობისა და კრედიტების აღიარების სექტორის უფროსი;

თეიმურაზ სურგულაძე - დოქტორანტურის განყოფილების უფროსი, პროფესორი;

ინგა აბრამიძე - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი;

ნანა შონია - ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზუნველყოფის სამსახურის უფროსი, პროფესორი;

ნანა ჯულაყიძე - ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი.

ნატო ალავიძე - მედიცინის ფაკულტეტის ხარისხის უზუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი;

მამულო ბუჭუხიშვილი - პედაგოგიური ფაკულტეტის ხარისხის უზუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი;

პაატა გერაძე - საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის ხარისხის უზუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი;

ციცინო თურქაძე - საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ხარისხის უზუნველყოფის სამსახურის უფროსი, პროფესორი;

მარიეტა თაბაგარი - აგრარული ფაკულტეტის ხარისხის უზუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი;

მანანა ფხაკაძე - საზღვაო-სატრასპორტო ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი.

საკონტაქტო ინფორმაცია

qas@atsu.edu.ge

თამარ მეფის ქ. #59

(+995 0431) 240033

next
prev