დაცული დისერტაციები

გვარი, სახელი
სადისერტაციო ნაშრომი
ალავიძე მაია ინტერვიუს როგორც ტექსტის ქვეტექსტური განზომილება
აკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
აბდალაძე (ბარბარე)ლალი სასულიერო განათლება და პედაგოგიკური აზროვნება XIX საუკუნის გურია–სამეგრელოს ეპარქიაში
ფაკულტეტი - პედაგოგიური
აკადემიური ხარისხი - განათლების დოქტორი
ალფაიძე თამარი ნოველის პოეტიკა და ნოველათა ციკლის ენობრივი განზომილება
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
აკადემიური ხარისხი -
ფილოლოგიის დოქტორი
ახვლედიანი მაია შალის ქსოვილების ბაზრის მარკეტინგული კვლევა საქართველოში
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი
აფრიდონიძე ანა პორტრეტის პოეტიკა და მისი ენობრივი განზომილება თანამედროვე ფრანგულენოვან ნარატივში (ფრანსუაზ საგანის რომანის ,,სალამი, სევდავ!“ მიხედვით)
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ჰუნანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი
აფრიდონიძე მეგი წყლის გაწმენდის ელექტრომემბრანული პროცესების სრულყოფა
ფაკულტეტი - საინჟინრო ტექნიკური ფაკულტეტი
აკადემიური ხარისხი -იჟინერიის დოქტორი
ბაბუხადია მარიამი მოდალობის გამოხატვის გრამატიკული საშუალებები ინგლისურსა და ქართულში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარული
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ბაკურაძე ბაკური სიმრავლეთა და ალბათობის თეორიის ელემენტების სწავლება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საშუალო საფეხურზე
ფაკულტეტი - პედაგოგიური
აკადემიური ხარისხი - განათლების დოქტორი
ბალანჩივაძე იაგორი სკოლისათვის მზაობაში შეფერხების ფორმები პირველკლასელებთან და მათი დაძლევის პედაგოგიურ - ფსიქოლოგიური თავისებურებანი.
ფაკულტეტი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - განათლების დოქტორი
ბანცური ლერი მრავალი ცვლადის ფუნქციების დიფერენციალური თვისებების შესახებ
ფაკულტეტი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - მათემატიკის დოქტორი
ბარაბაძე მერაბი სატრანსპორტო ენერგეტიკული დანადგარების ვიბროაკუსტიკური პარამეტრების გაუმჯობესება გარემოზე ხმაურის ზემოქმედების შემცირების თვალსაზრისით
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი - ინჟინერიის დოქტორი
ბოლათაშვილი ნინო კურსების ტეშენიტის ქვის დამუშავების ძირითადი კანონზომიერებანი, ახალი შემადგენლობის ალმასური იარაღის ცვეთის თეორიული და ექსპერიმენტალური გამოკვლევა
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
ბარბაქაძე შორენა სინდისის ფენომენი ძველბერძნულ ლიტერატურაში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი,
ბარდაველიძე მალხაზი კვანტური სისტემების სპექტრალური თვისებების შესწავლა სუპერსიმეტრიული მეთოდებით
ფაკულტეტი - ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფიზიკის დოქტორი
ბაზაძე სოფიო ელჯერნონ ჩარლზ სუინბერნი და ინგლისური პრერაფაელიტიზმი
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ბახტაძე მარიამი ჩაის ფოთლის კატექინების კომპლექსის პრეპარატის ტექნოლოგიის შემუშავება და ფარმაკოლოგიური შეფასება
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
აკადემიური ხარისხი - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი
ბუაძე ნინო ნატალი საროტის „ოქროს ნაყოფი“ – რომანი „ახალ რომანზე“
ფაკულტეტი -ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ბრეგაძე გიორგი განტოლებების, უტოლებების, მათი სისტემების და ერთობლიობების ამოხსნის სპეციალური ხერხების სწავლების მეთოდიკური თავისებურებები მათემატიკის სასკოლო კურსში
ფაკულტეტი - პედაგოგიური
აკადემიური ხარისხი - განათლების დოქტორი
გაბადაძე მაია მხატვრული ტექსტის სათაური როგორც ენობრივ–კულტურული ფენომენი და მისი ტიპოლოგიური დინამიკა ინგლისური პროზის კონტექსტში
ფაკულტეტი -ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
გეგუჩაძე არჩილი 2 კნ წევითი კლასის 4X4 ტიპის მცირეგაბარიტიანი ტრაქტორის ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების გაუმჯობესება თვლების ამძრავთა დრეკად-მადემფერებელი მახასიათებლების დიაგნოსტიკითა და რაციონალური შერჩევით
ფაკულტეტი - საინჟინრო - ტექნიკური ფაკულტეტი
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
გოგიაშვილი ოთარი მცირე და საშუალო ბიზნესის პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები საქართველოში
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ეკონომიკის დოქტორი
გოგიტიძე გოჩა ავტომობილის გამავლობის დიაგნოსტიკა გრუნტის დრეკად-მადემპფირებელი მახასიათებლების კონტროლის გზით
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
გოშხეთელიანი დიმიტრი მათემატიკის სწავლების ეფექტურობის ამაღლება საშუალო სკოლის მესამე საფეხურზე
ფაკულტეტი - პედაგოგიური
აკადემიური ხარისხი - განათლების დოქტორი
გველესიანი ელისო რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირების ძირითადი მიმართულებები (საქართველოს მაგალითზე)
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკის დოქტორი
გუმბერიძე თამარი ეროვნული ცნობიერების მხატვრული ინტერპრეტაცია კონსტანტინე გამსახურდიას შემოქმედებაში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
გუმბერიძე თენგიზი სიკო ფაშალიშვილის შემოქმედება XX საუკუნის ქართული ლიტერატურის კონტექსტში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
გობიანი გურანდა გერცელ ბააზოვის როლისა და ადგილისათვის XX საუკუნის 20-30-იანი წლების ქართული ლიტერატურის ისტორიაში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
დვალიშვილი თეიმურაზი ავტომობილის სამუხრუჭო სისტემის ეფექტიანობის ექსპრეს-კონტროლის მეთოდისა და სადიაგნოსტიკო მოწყობილობათა დამუშავება
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
დევიძე ნინო სიზმრის ფენომენი ანტიკურ ლიტერატურაში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
დიაკონიძე მაია ტურიზმის ინდუსტრია და საქართველოს შრომის ბაზრის განვითარების პერსპექტივები
ფაკულტეტი - ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკის დოქტორი
დოგრაშვილი თამრიკო რაჟდენ ჯაჯანაშვილის პედაგოგიური შეხედულებები
ფაკულტეტი - პედაგოგიური
აკადემიური ხარისხი - განათლების დოქტორი
დოღონაძე ქეთევანი რეფერენცია როგორც ტექსტობრივი ფენომენი და როგორც ლინგვოკულტუროლოგიური პრობლემა
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ეძგვერაძე ლალი მეორე მსოფლიო ომისშემდგომი გერმანული ლირიკის სპეციფიკისათვის („ნატურ-მაგიური“ და „ჰერმეტული“ ლირიკა)
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ვალიშვილი თეა საქართველოს საგანმანათლებლო მომსახურების ბაზრის მარკეტინგული კვლევის საკითხები
ფაკულტეტი -საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკის დოქტორი
თავიდაშვილი ნინო კვაზირეალიები როგორც უნივერსალური ენობრივ–კულტურული ფენომენი და მათი ვერბალიზაცია სხვადასხვა სისტემის ენებში(ინგლისური და ქართული პროზის მასალაზე)
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი,
თათვიძე მალვინა რკინის შემცველი ფიტოპრეპარატების მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება და ფარმაკოლოგიური შეფასება
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური
აკადემიური ხარისხი - ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის აკადემიური დოქტორი
თევდორაძე სერგო მცენარეული კვების პროდუქტების ხარისხიანი შენახვის რეჟიმული პარამეტრების კვლევა
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი -ინჟინერიის დოქტორი დოქტორი
თევდორაძე ვახტანგი ჰიქმა (ბრძნული გამონათქვამები, აფორიზმები, ანდაზები) ისლამამდელ არაბულ პოეზიაში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი დოქტორი
თხელიძე ნანა მსუბუქი მრეწველობის ნაწარმის სამომხმარებლო თვისებების კვლევა
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
იმედაძე სოფიო არაბული წარმოშობის ლექსიკა სულხან–საბა ორბელიანის „ლექსიკონ ქართულში“
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი
კაკაურიძე აკაკი ელექტროწიდური გადადნობის ღუმელის არადნობადელექტროდებიანი კრისტალიზატორის კონსტრუქციის დამუშავება და კვლევა საშემდუღებლო საელექტროდე მასალის მიღების მიზნით
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი -საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
კაპანაძე შორენა კეთილშობილი დაფნის - (Laurus nobilis L.) აგროტექნოლოგია და გენეტიკურად დეტერმინირებული ნიშან-თვისებების კორელაცია მის პროდუქტიულობასთან
ფაკულტეტი -აგრარული
აკადემიური ხარისხი -საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
კაპანაძე მარიამი განათლება და პედაგოგიკური აზროვნება დასავლეთ საქართველოში მეოცე საუკუნის დასაწყისში(1900 – 1917 წლები)
ფაკულტეტი -პედაგოგიური
აკადემიური ხარისხი -განათლების დოქტორი
კამკამიძე ილია სატრანსპორტო საშუალებების ელექტრო მომარაგების სისტემის საექსპლოატაციო რეჟიმების ოპტიმიზაცია
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი -საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
კაჭკაჭიშვილი ნიკოლოზი მანქანა-დანადგარების კორპუსების დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის კვლევა და მათი მზიდუნარიანობის კონტროლი
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
კვირიკაძე ნინო დეტალი და ლაიტმოტივი თომას მანის " ბუდენბროკებში"
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი
კუბლაშვილი გივი საქართველოს არატრადიციული ენერგეტიკული რესურსები და მათი გამოყენების ტექნიკურ- ეკონომიკური გამოკვლევა
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი - ელექტროენერგეტიკაში ინჟინერიის დოქტორი
კუპრაშვილი თენგიზი ლუდის ბაზრის მარკეტინგული კვლევა და მისი განვითარების პერსპექტივები იმერეთის რეგიონში
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკის დოქტორი
კვიტაშვილი გიორგი მეორე ფრონტის საკითხი ანტიჰიტლერული კოალიციის მეთაურთა მიმოწერებსა და შეხვედრებში
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი
ლელაძე თათია ბრიტანული და ქართული თოქშოუ როგორც ჟურნალისტური ჟანრი
ფაკულტეტი -ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ლობჟანიძე ვალერია პერსონალური დეიქსისი და მხატვრული ნარატივის კომუნიკაციურ-პრაგმატიკული სტრუქტურა
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი
ლომინაშვილი- ფრუიძე მედეა საქართველოს საფინანსო პოლიტიკა და რეგიონის სოციალურ_ეკონომიკური განვითარების პრობლემები იმერეთის მხარეში
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ეკონომიკის დოქტორი
ლომთაძე მაკა მწკრივთა თეორიის ზოგიერთი ელემენტის სწავლება უნივერსიტეტის სპეციალურ და არასპეციალურ ფაკულტეტებზე
ფაკულტეტი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -განათლების დოქტორი
ლუხუტაშვილი ნანა მოტივაციის თანამედროვე გამოვლინებები ინოვაციურ ორგანიზაციებში
ფაკულტეტი - ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი
მამრიკიშვილი ნინო აღზრდა, როგორც დანაშაულის პრევენციის პრობლემის გადაჭრის მექანიზმი
ფაკულტეტი - პედაგოგიური
აკადემიური ხარისხი -განათლების დოქტორი
მარდალეიშვილი თამარი დრამატული ტექსტი როგორც თარგმნის ობიექტი და მთარგმნელობითი სტილის პრობლემა (შექსპირის „ჰამლეტის“ მაჩაბლისეული თარგმანის მიხედვით)
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი
მარჯანიშვილი მარიამი ქართული ემიგრანტული მწერლობა სამხრეთ ამერიკაში XX საუკუნის ქართული ლიტერატურის კონტექსტში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორ
მენაბდე მამუკა ქართული სამეფო-სამთავროების შიდაპოლიტიკური ურთიერთობანი XV საუკუნის მეორე ნახევარსა და XVI საუკუნეში
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი
მოსეშვილი დიანა არაბული ენის ტრადიციები ჩრდილოეთ კავკასიაში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარული
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
მურუსიძე მალხაზი რაჭის საეკლესიო_სამონასტრო ცხოვრება XI საუკუნიდან_XX საუკუნის მეორე მეოთხედამდე (ნიკორწმინდის საეპისკოპოსო, ჭელიშის მონასტერი).
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი
მურღულია თეონა განათლება და პედაგოგიკური აზროვნება 1918-1921 წლების საქართველოში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარული
აკადემიური ხარისხი - განათლების დოქტორი
მუშკუდიანი ზურაბი საბანკო სექტორის მდგრადობის როლი ქვეყნის ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფაში
ფაკულტეტი -ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის
ნემსაძე მარიამი შიშისა და წყენის ფაქტორი ანტიკურ დრამატურგიაში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ნიკოლაძე მანანა შალვა დადიანის მხატრული პროზა
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ნიჟარაძე ნინო საკომუნიკაციო კომპეტენცია და სინტაქსური სინონიმია, როგორც ფსიქოლინგვისტური პრობლემა
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ნიჟარაძე მადონა რუსეთის დამპყრობლური პოლიტიკა საქართველოს მიმართ XX საუკუნის პირველ ოცწლეულში და ქართული საზოგადოებრივი აზრი
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი
ობოლაძე ლიდა წინადადების სტრუქტურის კონსტრუქციული ანალიზი სამეტყველო-კომპოზიციურ ფორმათა თეორიასთან კავშირში
აკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფოლოლოგიის დოქტორი
ოქროჭელიძე ნინო ატმოსფეროს ზოგიერთი ემისიის გენერაციის მექანიზმების შესწავლა არაორდინარულ პირობებში
ფაკულტეტი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფიზიკის დოქტორი
ონიანი-საღინაძე ნანა კომბინატორული და ალბათური შინაარსის ამოცანების ამოხსნის სწავლების მეთოდიკურითავისებურებანი დაწყებითი კლასების მათემატიკის კურსში
ფაკულტეტი - პედაგოგიურ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - განათლების დოქტორი
ოყრეშიძე ნინო წარსული დროის კომპოზიციურ-სტილისტური ფუნქციები ინგლისურსა და ქართულ ენებში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
პერტაია ნათია კონფლიქტის სტრუქტურა და კომპოზიციური ორგანიზაციის პრინციპები ძველბერძნულ მხატვრულ პროზაში
აკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი
რობაქიძე დარეჯანი ფეროსილიკომანგანუმის სუსპენზიური ჩამოსხმის პროცესის კონტროლისა და მართვის რაციონალური ტექნოლოგიის დამუშავება
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
რუსაძე ირმა სომატური იდიომები ლინგვოკულტუროლოგიურ ასპექტში (ინგლისური და ქართული ენების მასალაზე)
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი
სამჭკუაშვილი ნინო რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, მათი დაძლევის გზები და განვითარების პერსპექტივები (მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის ეკონომიკის აგრარული სექტორის მაგალითზე)
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკის დოქტორი
სანთელაძე ნატალია ფეიჰოას კულტურის (Feijoa sellowiana Berg) აგროსაწარმოო დაჯგუფება იმერეთის რეგიონის ალუვიური ნიადაგების აგროეკოლოგიურ გარემოში
ფაკულტეტი - აგრარული
აკადემიური ხარისხი - აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორი
სვანაძე სერგო “არაპირდაპირი გადასახადები. მისი სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები”
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკის დოქტორი
სვანიძე რამაზი ტოქშოუს ტექსტის სტილის თავისებურებანი გერმანულ და ქართულ ენებში
ფაკულტეტი -ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი
სირბილაძე ბესიკი ქ. ქუთაისის საქალაქო სატრანსპორტო ქსელის მართვის ოპტიმიზაცია მგზავრთა მომსახურების ხარისხის, მოძრაობის და ეკოლოგიური უსაფრთხოების გაუმჯობესების თვალსაზრისით
ფაკულტეტი - საინჟინრო ტექნიკური ფაკულტეტი
აკადემიური ხარისხი - ტრანსპორტის დარგში იჟინერიის დოქტორ
სირბილაძე ქეთევანი კომპლექსური მცენარეული რადიოდამცველი საშუალების რეცეპტურის, წარმოების ტექნოლოგიური სქემისა და კონტროლის მეთოდების შემუშავება
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური
აკადემიური ხარისხი - ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის დოქტორი
სიჭინავა ლალი მრავალკომპონენტიანი ნარევების რექტიფიკაცია სპირტის წარმოებაში
ფაკულტეტი -საინჟინრო-ტექნოლოგიური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
ტყეშელაშვილი ლევანი საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის ისტორიის ძირითადი საკითხები
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
უდესიანი თეა ეფექტიანობის აუდიტი და მისი სრულყოფის გზები საქართველოში
ფაკულტეტი - ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკის დოქტორი
უგრეხელიძე ირინა ქართველი ქალების ფიგურათა თავისებურებების კვლევა და ტანსაცმლის რაციონალური პარამეტრების შემუშავება
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
აკადემიური ხარისხი - მსუბუქი მრეწველობის ტექნოლოგიისა და მასალათმცოდნეობის ინჟინერიის დოქტორი
უკლება ეკატერინე საქართველოს ელექტროენერგეტიკის განვითარებისადმი სისტემური მიდგომა და მენეჯმენტი
ფაკულტეტი - ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორ
ფარჯანაძე ნიკოლოზი პრაგმატიკული მნიშვნელობის წარმოშობის სპეციფიკა (ინგლისური და ქართული ენების მასალაზე)
აკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ფანჩულიძე მედეა რუდოლფ ჰესის ინგლისში გაფრენის შემეცნებითი გააზრებისათვის
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი
ფანჩულიძე სოფიო დიმიტრი უზნაძის პედაგოგიკური შეხედულებები
ფაკულტეტი - პედაგოგიკის
აკადემიური ხარისხი - განათლების დოქტორი
ფხაკაძე თედო გაბარიტული ლითონკონსტრუქციების ორმხრივი მრავალწერტილოვანი კონტაქტური შედუღების ხარისხის კონტროლის მეთოდის დამუშავება
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
ქარციძე ნონა შუა საუკუნეების მოჭიქული კერამიკა ქუთაისიდან
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი
ქარქაშაძე ნარგიზა ავეჯის ბაზრის განვითარების ტენდენციები იმერეთის რეგიონში
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკის დოქტორი
ქათამაძე გიორგი სამხედრო სპეცფეხსაცმლის სამომხმარებლო თვისებების რაციონალური პარამეტრების შემუშავება
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
ქაშიბაძე ჯამბული სვანეთის სამთავროს წარმოშობა და სვანეთის ისტორიის
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი
ქირი მუზაფერი ნოდარ დუმბაძის რომანი “მე ვხედავ მზეს” თურქულად
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
ქობულაძე მაია არჩილ სულაკაურის მხატვრული პროზა (ლიტერატურული ოსტატობის საკითხები)
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ქობულაძე ნატო მათემატიკური უნარ-ჩვევების განვითარება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეებთან I კლასშ
ფაკულტეტი - პედაგოგიურ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - განათლების დოქტორი
ქურდაძე ეკატერინე არავერბალური კომუნიკაცია როგორც ნარატიული ფენომენი და როგორც ლინგვოკულტუროლოგიური პრობლემა
ფაკულტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ყანჩელი ნინო ჯონ დიუის პედაგოგიკური შეხედულებები 03.01-განათლების თეორია და ისტორია
ფაკულტეტი - პედაგოგიური
აკადემიური ხარისხი - განათლების დოქტორი
შალიკიანი-სხირელი მეგი დრამის პოეტიკა და დრამატული დიალოგის ენობრივი განზომილება
ფაკულტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
შოთაძე ანა გემების ბალასტური და ჩამდინარე წყლების გაწმენდის სისტემების დამუშავება
ფაკულტეტი -
აკადემიური ხარისხი - ტრანსპორტის დარგში ინჟინერიის დოქტორი
ცეცხლაძე ალექსანდრე ნავთობის და ნავთობპროდუქტების მილსადენური ტრანსპორტის გამტარუნარიანობის გაზრდა
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
ცეცხლაძე რომანი საქართველოს საზღვაო აკვატორიაში ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ჩაღვრის სალიკვიდაციო მეთოდოლოგიის დამუშავება
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
ციბაძე ლამარა მათემატიკური ანალიზის ზოგიერთი საკითხის სწავლების შესახებ
ფაკულტეტი - პედაგოგიური
აკადემიური ხარისხი - განათლების დოქტორი
ძაგნიძე ქრისტინე თანამედროვე ინგლისური ენის საქმიანი მოლაპარაკების ფრაზეოლოგიური ფონდის თემატური სეგმენტაცია
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი
ძაძამია დავითი ვარციხე ჰეს-ის ჰიდროენერგოაგრეგატების ვიბროაკუსტიკური მონიტორინგისა და ტექნიკურ მდგომარეობათა დიაგნოსტიკის სისტემის დამუშავება და დანერგვა
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი - ინჟინერიის დოქტორი
ძოწენიძე ციცინო საქართველოს ევროპასთან ინტეგრაციის ეკონომიკური პრობლემები და პერსპექტივები
ფაკულტეტი - ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკის დოქტორი
წერეთელი ვერა ,,განათლება ანტიკურ საბერძნეთსა და რომში’’ (ანტიკური ლიტერატურული წყაროების მიხედვით)
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
წერეთელი თამარი გეომეტრიული შინაარსის მქონე ამოცანების ამოხსნის ზოგიერთი სპეციალური ხერხის სწავლების მეთოდიკური თავისებურებები მათემატიკის სასკოლო კურსში
ფაკულტეტი - პედაგოგიურ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - განათლების დოქტორი
წულეისკირი დავითი პოლიტიკური კრიზისი გერმანიაში და ვაიმარის რესპუბლიკის კრახი (1930-1933 წწ)
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი
ჭანტურია კარლო სრულამძრავიანი სატვირთო ავტომობილის საწვავ-სიჩქარული პარამეტრების დიაგნოსტიკა და კონტროლი
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
ჭანკვეტაძე ანა კონცეპტი ,,დრო“ ინგლისური ენის ფრაზეოლოგიაში ქართულთან შეპირისპირებით
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილილოგიის დოქტორი
ჭეიშვილი თამარი ედგარ ალან პო და ,,გოთური” ელემენტები XX საუკუნის ამერიკულ პროზაში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ჭელიძე ლუხუმი თხილის პლანტაციების მოსავლიანობის ამაღლება სამამულო წარმოების ბიოპრეპარატისა და ბიოსასუქის შეტანის მანქანური ტექნოლოგიების დამუშავებით
ფაკულტეტი - აგრარული
აკადემიური ხარისხი - აგროინჟინერიის დოქტორი
ჭუმბურიძე მერაბი ეგრისის სამეფოს თავდაცვის სისტემა (ახ. წ. I-VIII სს.)
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი
ჭიღვარია გიორგი თურქეთის გეოპოლიტიკა XX საუკუნის 90-იანი წლებიდან
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი
ჭიღვარია ნათია ნათანიელ ჰოთორნის რომანტიკული რომანის თავისებურება
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ჭიჭინაძე ბორისი საქართველოს მუნიციპალიტეტების ეკონომიკური განვითარების პირობები და პერსპექტივები (ზესტაფონის მაგალითზე)
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკის დოქტორი
ჭიჭინაძე მანანა საბჭოთა სინამდვილის კრიტიკულ-ოპოზიციური ასახვა მიხეილ ჯავახიშვილის შემოქმედებაში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილილოგიის დოქტორი
ჭოხონელიძე ქრისტინე პრაგმატიკული მარკერების ფუნქციობის ლინგვოპრაგმატიკული ანალიზი
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ჭოხონელიძე ნინო მარია მონტესორის პედაგოგიკური იდეები და თანამედროვეობა
ფაკულტეტი - პედაგოგიური
აკადემიური ხარისხი- 
განათლების დოქტორი
ხაჩიძე თამარი ფარული დინამიკური სიმეტრიების ზოგიერთი საკითხი რელატივისტურ კვანტურ მექანიკაში
ფაკულტეტი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი-ფიზიკის დოქტორი
ხვადაგიანი ხატია მაღალი ბიოლოგიური ღირებულების ფქვილოვანი ნაწარმის ტექნოლოგიების დამუშავება ცილით მდიდარი მცენარეული ნედლეულის გამოყენებით
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
აკადემიური ხარისხი-სასურსათო ტექნოლოგიების დოქტორი
ხვედელიძე ლეონარდო გეომაგნიტური ველის ვარიაციების ზოგიერთი მექანიზმის გამოკვლევა
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი-საინჟინრო მეცნიერბათა დოქტორი
ხეცურიანი მაკა ქალაქ ქუთაისისა და მისი მიმდებარე ლანდშაფტების რადიოეკოლოგიური კვლევა
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
აკადემიური ხარისხი-გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხოების
ხიმშიაშვილი ნესტანი ,,ადრიან ლევერკიუნი - XX საუკუნის ანტიფაუსტი“ (თომას მანის ,,დოქტორი ფაუსტუსის“ მიხედვით)
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილილოგიის დოქტორი
ხუსკივაძე მადონა მცირე ბიზნესის განვითარება დასავლეთ საქართველოს ხის დამმუშავებელ მრეწველობაში
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკის დოქტორი
ჯულაყიძე ეკატერინე ინტერტექსტუალურობის თეორია და ჟურნალისტურ ჟანრთა ენობრივი ასპექტი ინტერვიუს ტექსტობრივი კვლევის საფუძველზე
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარული
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ჩარკვიანი ირინე ქართული ეროვნული ტანსაცმლის ერგონომიკული მაჩვენებლების კვლევა და ტექნოლოგიის დამუშავება
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორ
ჩაფიძე კალისტრატე ანალოგური საზომი ხელსაწყოების ავტომატური დამოწმების მეთოდების და საშუალებების დამუშავება
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
ჩიმქე ჰარუნ ზმნისწინთა სემანტიკური ნიუანსები ახალ სალიტერატურო ქართულში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილილოგიის დოქტორი
ჩხაიძე თამარი მეტყველების ფრეიმი თანამედროვე ინგლისურ და ქართულ ენებში
აკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ჩუბინიძე კახა საკოორდინატო ღერძების მობრუნება და ინტეგრალთა დიფერენცირება ძვრის მიმართ ინვარიანტული ბაზისების მიხედვით
ფაკულტეტი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - მათემატიკის დოქტორი