2016-2017 სასწავლო წლისათვის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების წესის განსაზღვრის შესახებ

-ის მიერ 245 ჩამოტვირთვები

2016-2017 სასწავლო წლისათვის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების წესის განსაზღვრის შესახებ

1. მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისაღები გამოცდის ჩატარების ფორმა.

2. მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის დაფინანსება.

3. საგამოცდო განაცხადი. კონკურსანტთა რეგისტრაცია. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები.

4. შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის მიმდინარეობა.

5. აპლიკანტთა ნაშრომების გასწორება.

6. მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი.

7. კონკურსანტთა რანჟირება.

8. მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა.

9. მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების ჩატარების უზრუნველყოფის პროცედურა.

საფუძველი:საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №111/ნ, 2016 წლის 5 სექტემბერი.

1. მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისაღები გამოცდის ჩატარების ფორმა.

2. მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის დაფინანსება.

3. საგამოცდო განაცხადი. კონკურსანტთა რეგისტრაცია. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები.

4. შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის მიმდინარეობა.

5. აპლიკანტთა ნაშრომების გასწორება.

6. მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი.

7. კონკურსანტთა რანჟირება.

8. მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა.

9. მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების ჩატარების უზრუნველყოფის პროცედურა.

საფუძველი:საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №111/ნ, 2016 წლის 5 სექტემბერი.

ფაილის ზომა: 220.83 KB
ფაილის ტიპი: application/pdf
ნახვა: 579 ნახვა
ჩამოტვირთვა: 245 ჯერ