აკადემიური საბჭო

ღავთაძე გიორგი (თავმჯდომარე)

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 1. კუტივაძე ნესტან
 2. შიშინაშვილი ირინე

მედიცინის ფაკულტეტი

 1. ცაგარეიშვილი კოტე

ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 1. ქობალიანი გია
 2. სვანაძე სერგო

საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი

 1. ზივზივაძე ომარ
 2. ფურცხვანიძე გიორგი

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 1. ონიანი გიორგი
 2. საკანდელიძე რენიკო

საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

 1. დათუაშვილი მერაბ
 2. ღვინიანიძე თემურ

პედაგოგიური ფაკულტეტი

 1. ბერძულიშვილი გიორგი
 2. მამარდაშვილი თამარ

საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტი

 1. არქანია ზურაბ
 2. საღინაძე ივანე

აგრარული ფაკულტეტი

 1. კოპალიანი როლანდ
 2. კილაძე რამაზ

 

 1. ჩვენს შესახებ
 2. ხარისხის გარე უზრუნველყოფა
 3. ხარისხის შიდა უზრუნველყოფა
 4. მობილობა
 5. წლიური გეგმები და ანგარიშები
 6. წესები და ინსტრუქცია
 7. სასარგებლო ბმულები
 8. ინტერნაციონალიზაცია
 9. კონფერენციები
 10. სტრუქტურა

უნივერსიტეტში განათლების, კვლევის, ადმინისტრირების ხარისხის უზრუნველყოფა უნივერსიტეტის ყოველდღიური საქმიანობა და, ამავდროულად, უნივერსიტეტში მოღვაწე ყველა პირის პასუხისმგებლობაა. ხარისხის კულტურის განვითარება აწსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის პრიორიტეტია. უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მუშაობა ეფუძნება ხარისხის შიდა უზრუნველყოფის პროცესის განვითარებას თითოეული ფაკულტეტის თავისებურებების გათვალისწინებითა და მისი ავტონომიურობის დაცვით, რომელიც გულისხმობს დამოუკიდებლობას შეთანხმებულ ფარგლებში.

საკონტაქტო ინფორმაცია

qas@atsu.edu.ge

თამარ მეფის ქ. #59

(+995 0431) 240033

2010 წელს ”უმაღლესი განათლების შესახებ” კანონში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად შემოღებული იქნა ავტორიზაციისა და პროგრამული აკრედიტაციის სისტემა. 2010 წლიდან აწსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა დაიწყო აქტიური სამუშაოები ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ახალი სტანდარტების შესაბამისი შიდა შეფასების სისტემის დანერგვისათვის.

ავტორიზაციის სტანდარტები

აკრედიტაციის სტანდარტები

საკონტაქტო ინფორმაცია

qas@atsu.edu.ge

თამარ მეფის ქ. #59

(+995 0431) 240033

ურთიერთდასწრების პოლიტიკა

სტიპენდიების დანიშვნის წესი

შეფასების გზამკვლევი

საკონტაქტო ინფორმაცია

qas@atsu.edu.ge

თამარ მეფის ქ. #59

(+995 0431) 240033

მობილობა ერთი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა დაწესებულებაში სტუდენტის გადასვლის პროცესია. მობილობის პროცესს არეგულირებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის №10/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესი“. სტუდენტთა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებას ახორციელებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. მობილობა ხორციელდება წელიწადში ორჯერ - შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრებში, ცენტრის დირექტორის მიერ დადგენილ ვადებში, რომელიც რეგულირდება უნივერსიტეტში რექტორის მიერ.

მობილობის წესი/პროცედურა

შიდა მობილობა (ვიდეო)

შიდა მობილობის წესი

საკონტაქტო ინფორმაცია

qas@atsu.edu.ge

თამარ მეფის ქ. #59

(+995 0431) 240033

უმაღლესი განათლების ექსპერტთა და ტემპუსის/ერაზმუს+ ეროვნული ოფისის მიერ მომზადებული პუბლიკაციები

ATSU - QAS Youtube Channel

ბერლინის კომუნიკე

ბოლონიის დეკლარაცია

კრედიტები

გიოტერბერგის დეკლარაცია

გრაცის დეკლარაცია

ლისაბონის კონვენცია

პრაღის კომუნიკე

სალამანკის მიმართვა

უნივერსიტეტების დიდი ქარტია

ბერგენის კომუნიკე

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

გამოცდების ეროვნული ცენტრი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ბრიტანული სააგენტო

ევროპის უნივერსიტეტთა ასოციაცია

ევროპის აკრედიტაციის სააგენტოები

აკრედიტაციის საბჭო (გერმანია)

საკონტაქტო ინფორმაცია

qas@atsu.edu.ge

თამარ მეფის ქ. #59

(+995 0431) 240033

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრნველყოფის სამსახურის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია უზრუნველყოს სწავლებისა და ადმინისტრირების მაღალი ხარისხი საერთაშორისო პარტნიორებისა და რეგულაციების მეშვეობით, რაც მოიაზრებს შემდეგს: ტრენინგების ორგანიზებას აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისთვის, ასევე სტუდენტებისა და ტუტორებისთვის; პარტნიორ უნივერსიტეტებში მობილობას; პროექტებში, ტრენინგებსა და სემინარებში მონაწილეობას; აქტიურ კომუნიკაციას საერთაშორისო ინსტიტუციებსა და ორგანიზაციებთან; ინსტიტუციური განვითარებისათვის გრანტების მოპოვებას. დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წლიურ ანგარიშში.

პროფესიული პროგრამების ხარისხის მართვისა და შიდა მონიტორინგის სახელმძღვანელო

პროფესიული მასწავლებლის გზამკვლევი

გზამკვლევი პროფესიული პროგრამების სტუდენტთა დასაქმებისა და კარიერული ზრდისათვის

პროფესიული პროგრამების ადმინისტრირება

სწავლების მეთოდები და შეფასების ინსტრუმენტები

HENTI 2017 | HENTI 2015

საკონტაქტო ინფორმაცია

qas@atsu.edu.ge

თამარ მეფის ქ. #59

(+995 0431) 240033

აწსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მმართველობითი აპარატი:

ირმა გრძელიძე - აწსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი;

თეა კორძაძე - საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების განყოფილების უფროსი, ასოცირებული პროფესორი.

მურთაზ სვანიძე - საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების განყოფილების პროფესიული სექტორის უფროსი;

მათე ხვედელიძე - მობილობის ხელშეწყობისა და კრედიტების აღიარების სექტორის უფროსი;

თეიმურაზ სურგულაძე - დოქტორანტურის განყოფილების უფროსი, პროფესორი;

ინგა აბრამიძე - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი;

ნანა შონია - ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზუნველყოფის სამსახურის უფროსი, პროფესორი;

ნანა ჯულაყიძე - ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი.

ნატო ალავიძე - მედიცინის ფაკულტეტის ხარისხის უზუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი;

მამულო ბუჭუხიშვილი - პედაგოგიური ფაკულტეტის ხარისხის უზუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი;

პაატა გერაძე - საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის ხარისხის უზუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი;

ციცინო თურქაძე - საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ხარისხის უზუნველყოფის სამსახურის უფროსი, პროფესორი;

მარიეტა თაბაგარი - აგრარული ფაკულტეტის ხარისხის უზუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი;

მანანა ფხაკაძე - საზღვაო-სატრასპორტო ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი.

საკონტაქტო ინფორმაცია

qas@atsu.edu.ge

თამარ მეფის ქ. #59

(+995 0431) 240033

next
prev
 1. განათლება
 2. ტრენინგები
 3. გამოცდილება
 4. პუბლიკაციები

განათლება

1996-1999
ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურის მაძიებელი. სპეციალობა: „ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი“;
1993-1996
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურის ასპირანტი. სპეციალობა: „ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი“
1988-1993
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური ფაკულტეტი. სპეციალობა „ფინანსები და კრედიტი“, სპეციალიზაცია „სახელმწიფო ბიუჯეტი
1985-1988
ქ. ქუთაისის № 27 საშუალო სკოლა
1977-1985
ქ. ქუთაისის № 3 საშუალო სკოლა

უცხო ენის/ენების ცოდნა:

ინგლისური ენა,რუსული ენა

სამეცნიერო ხარისხი:

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი;

Field of research

 • European Integration
 • Local Budgets
 • Regional Policy
 • Investment
 • Regional finances, post crisis financial reforms in different countries and regions of the world.

15.09.2010 - დღემდე

13/08/2010 - 12/2013
 • Electronic Budgeting, training course, Ministry of Finance of Georgia, Financial Academy, Tbilisi, Georgia (Certificate).
13/08/2010 - 12/2013
 • Electronic Budgeting, training course, Ministry of Finance of Georgia, Financial Academy, Tbilisi, Georgia (Certificate).
13/08/2010 - 12/2013
 • Seminars in the Universities of U.S.A, aimed at learning of High Education Management principles in U.S., with the Framework of the project financed by the Department of State of U.S.A.
15.09.2010 - დღემდე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი
03.09.07 – 15.09.2010 იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციის „რეგიონული განვითარების სამსახურის“ მთავარი სპეციალისტი;
01.09.07 - 09.2010 ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, საინფორმაციო-ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელი
15.08.05 - 15.03.2010 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, ეკონომიკის დეპარტამენტის კოორდინატორი;
28.04.04 - 15.08.05 ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური ფაკულტეტის დეკანი;
2002 - 2006 ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური ფაკულტეტის „ფინანსები და კრედიტის“ კათედრის დოცენტი;
1995 - 2002 ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;
1996 - 1998 საგადასახადო ინსპექციის იმერეთის რეგიონული ოპერატიული სამმართველოს საინფორმაციო-ანალიტიკური ჯგუფის მთავარი სპეციალისტი;
1996 - 2002 ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური ფაკულტეტის „ფინანსები და კრედიტის“ კათედრის უფროსი მასწავლებელი;
1993 - 1996 ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური ფაკულტეტის „ეკონომიკური თეორიის“ კათედრის მასწავლებელი;
2010 ეკონომიკური რეფორმები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებსა და რეგიონებში,ჟურნალი ეკონომიკური პროფილი,№7,აპრილი
2009 რეგიონალიზაციის პროცესები და რეგიონული პოლიტიკის ფორმირების თავისებურებები თანამედროვე ეტაპზე,ჟურნალი ბიზნესი და კანონმდებლობა, მარტი
2009 უნდა შევიმუშაოთ საქართველოს რეგიონული პოლიტიკა,ჟურნალი ბიზნესი და კანონმდებლობა, მარტი
2009 საბაზრო გარემოში კორპორაციის ინვესტიციური ქცევის მოდელირების მოტივაციური მექანიზმი,ჟურნალი ეკონომიკური პროფილი, №5, აპრილი
2008 რეგიონალიზაციის პროცესები და რეგიონული პოლიტიკის ფორმირების თავისებურებები თანამედროვე ეტაპზე,თეუსუ ჰ.ს.ფ.,სამეც. შრ. კრებ.„საზრისი“,№6,ქუთაისი,11
2008 რეგიონული ინვესტიციური კლიმატის ცნება, მისი მნიშვნელობა თანამედროვე პირობებში,თეუსუ ჰ.ს.ფ., სამეც. შრ. კრებ. „საზრისი“, №5, ქუთაისი,
2008 ინვესტიციური პოლიტიკა, მისი როლი და შემუშავების პრინციპები თანამედროვე პირობებში,ჟურნალი ეკონომიკური პროფილი, №4, აპრილი
2007 ფინანსური ბაზრების გლობალიზაცია და ინვესტიციები,ჟურნალი ეკონომიკური პროფილი, №2, აპრილი
2006 ხარისხის მართვა თანამედროვე უმაღლეს სასწავლებლებში,თბილისის საერო უნივერსიტეტი მეტეხი, სამეცნ. შრომ. კრებული,
2005 ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტების დაგეგმვისა და პროგნოზირების ზოგიერთი აქტუალური საკითხი,ჟურნალი საქართველოს ეკონომიკა, №4-5 (78-79)
next
prev