სამუშაო გეგმა

შესასრულებელი საკითხები

ვადა

პ/მგებელი

შენიშვნა

 

სასწავლო მეთოდური განყოფილება

 

 

 

 

სასწავლო სექტორი

 

 

 

I.

ორგანიზაციულ-მეთოდური საქმიანობა

 

 

 

 

სასწავლო პროცესისათვის საჭირო ფორმების დამატებითი განხილვა, შეთანხმება

მარტი-აპრილი

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

-სასწავლო და სამეცნიერო მეთოდური მუშაობის, აკადემიური ჯგუფების ჟურნალების, კურსების სასწავლო გრაფიკების, სასწავლო ცხრილების დასტამბვა, შემსრულებებზე გადაცემა

აპრილი-ივნისი

 განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამების, სილაბუსების, კურსების სასწავლო გრაფიკების შედარება პროგრამებთან მათი შესაბამისობის უზრუნველყოფა.

მაისი -ივნისი

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები, პროგრამის ხელმძღვანელები

 

 

სადისპეტჩერო სამსახურისთვის კურსების სასწავლო გრაფიკების გადაცემა.

აპრილი

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

სასწავლო პროცესის ქვემოთ ჩამოთვლ მიმართულებების პრაქტიკულ განხორციელებაზე ხელშეწყობა:

-დეპარტამენტის საერთო და ინდივიდუალური სასწავლო დატვირთვების შედგენა, განაწილება.

-ხელშეკრულებითა და საათობრივად მოსაწვევი პერსონალიების სასწავლო დატვირთვების გაანგარიშება, 

შესაბამისი დოკუმენტაციის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურში წარდგენის უზრუნველყოფა,      

 ინდივიდუალური და დეპარტამენტის საერთო სასწავლო დატვირთვების დასამტკიცებლად მომზადება და წარდგენა.

აპრილი -მაისი

მაისი-ივნისი-ივლისი-სექტემბერი

 

 

 

დეპარტამენტების მიხედვით სასწავლო დატვირთვების მომზადებისა და მასთან დაკავშირებული საკითხების ორგანიზებაზე-პასუხისმგებელ სპეციალისტთა სწავლება.

მარტი-აპრილი

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

-სასწავლო-პროცესის მარეგულირებელი წესის მომზადება, გამოცემა დადგენილების ან ბრძანების სახით.

2017-2018 სასწ. წელი

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

-სასწავლო-მეთოდური განყოფილების სამუშაო რეგლამენტის, მისაღები და გასაგზავნი დოკუმენტაციის საკონტროლო ვადების დამტკიცება.

სექტემბერი

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

ყველა საფეხურის-სტუდენტთა კონტინგენტის მომზადება და მიწოდება შესაბამის ქვედანაყოფებში

თვის 5 რიცხვში

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

-სასწავლო და სამეცნიერო-მეთოდური დატვირთვების გაანგარიშების ნორმატივის პროექტის მომზადება და წარდგენა დასამტკიცებლად.

მაისი

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

II

სასწავლო დატვირთვების საუნუვერსიტეტო ბაზის შექმნა, წარმოება და სრულყოფა -(ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა, პროფესიული საგანმანათლებლო და უცხოენოვან პროგრამებზე (მევლანა, ერაზმუსი, ტემპუსი ტასისი)

სისტემატურად.

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

ერთობლივ სამაგისტრო პროგრამებზე სასწავლო დატვირთვების შესრულების მიმდინარეობაზე კონტროლი

პერიოდულად.

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

კონტინგენტი minor სპეციალობებზე, არჩევითი და თავისუფალი კრედიტის საგნების მიხედვით

სექტემბერი

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

 ხელშეკრულებით მიღებული  საცდელი, საჩვენებელი ლექციების ორგანიზება.

საჭიროების

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

-აკადემიური ჯგუფების ჟურნალების წარმოების შემოწმება.

პერიოდულად

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

-საკანცელარიო რეკვიზიტის საჭირო რაოდენობით შეკვეთა და დარიგება შესაბამის რგოლებში

საჭიროების მიხედვით

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

საუნივერსიტეტო ტექნიკური  ინფრასტრუქტურის თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვისათვის ხელშეწყობა

სისტემატიურად ყოველ სასწავლო წელს

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

ელექტრონული ჟურნალების შექმნა

2017-2018 სასწავლო წლიდან

ფაკულტეტის დეკანები

 

 

ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის ხელშეწყობა

სისტემატიურად ყოველ სასწავლო წელს

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

უნივერსიტეტის რექტორატისათვის და აკადემიური პერსონალისათვის განათლების ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა

სისტემატიურად ყოველ სასწავლო წელს

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

განყოფილების პერსონალისათვის ხელშეწყობა უცხოენის კომპეტენციის  განვითარების მიზნით

სისტემატიურად

განყოფილების გამგე

 

III

ბრძანებების პროექტების მომზადება:

 

 

 

 

-შემდგომი სასწავლო წლისთვის საერთო და ინდივიდუალური სასწავლო დატვირთვების გაანგარიშების თაობაზე;

მაისი

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

-სასწავლო სემესტრების დაწყების ორგანიზების ღონისძიებათა შესახებ;

მაისი-დეკემბერი

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

-სასწავლო და სამეცნიერო-მეთოდური დატვირთვების შესრულების შესახებ;

ივნისი-იანვარი

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

სემესტრების მიხედვით სტუდენტთა კონტინგენტის გათვალისწინებით აკადემიური ჯგუფებისა და ქვეჯგუფების ოდენობის დამტკიცების შესახებ;

მაისი

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

სალექციო ნაკადების შესახებ სავარაუდო , მოსალოდნელი კონტიგენტის თაობაზე;

მაისი

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

სტუდენტთა მიერ minor-ის, არჩევითი და თავისუფალი კრედიტის საგნების არჩევის საფუძველზე ჯგუფების დაკოპლექტების შესახებ;(სემესტრების მიხედვით)

თებერვალი-დეკემბერი

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

დეპარტამენტების საერთო და ინდივიდუალური სასწავლო დატვირთვების შესრულება სემესტრების მიხედვით.

იანვარი-სექტემბერი

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

IV

პრაქტიკის სექტორი

 

 

 

 

წინა სასწავლო წლის შეჯამება-ანალიზი

აგვისტო

სპეციალისტები

 

 

დეკანატებში შეტყობინების დაგზავნა სასწავლო წლის განმავლობაში პრაქტიკის გეგმის შესახებ და ინფორმაციის შეგროვება-ანალიზი

აგვისტო

სპეციალისტები

 

 

პრაქტიკისათვის საჭირო ჟურნალებისა და დღიურების შეკვეთა-მიწოდება

აგვისტო

სპეციალისტები

 

 

ხელშეკრულებების ვადების შემოწმება და ახლის გაფორმება

დეკემბერი -იანვარი

სპეციალისტები

 

 

პედაგოგიურ ფაკულტეტზე პრაქტიკის საინსტრუქტაჟო თათბირი და კონფერენცია

სექტემბერი-თებერვალი

სპეციალისტები

 

 

საწარმოო და სასწავლო პრაქტიკებზე სტუდენტთა დაშვების ბრძანებების გადამოწმება

სექტემბერი-თებერვალი

სპეციალისტები

 

 

მიმღებ-ორგანიზაცია-დაწესებულებებში დასაგზავნი მიმართვების მომზადება

საჭიროების მიხედვით

სპეციალისტები

 

 

პრაქტიკის შედეგების აღრიცხვის დოკუმენტების ანალიზი

პერიოდულად

სპეციალისტები

 

 

პრაქტიკის შესრულების ანაზღაურების თაობაზე დოკუმენტების და ბრძანებების პროექტების მომზადება

პერიოდულად

სპეციალისტები

 

 

პრაქტიკის მიმდინარეობის მონიტორინგი

სისტემატურად

სპეციალისტები

 

 

პრაქტიკის ხელმძღვანელებთან შეხვედრები

სისტემატურად

სპეციალისტები

 

 

პრაქტიკის  ინსტრუქციის განახლება,  ახლის შემუშავება და განვითარება

სისტემატურად

სპეციალისტები

 

 

შესასრულებელი საკითხები

ვადა

პ/მგებელი

შენიშვნა

 

სასწავლო პროცესის კონტროლოსა და მონიტორინგის განყოფილება

 

 

 

VI

სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა და კონტროლი

სისტემატურად

განყოფილების გამგე, სადისპეტჩერო სექტორი

 

 

ინფორმაციის მოპოვება წარჩინებულ სტუდენტთა და ლექტორ-მასწავლებელთა პროგრესისა და მიღწევების შესახებ

სისტემატურად

განყოფილების გამგე, სადისპეტჩერო სექტორი

 

 

სასწავლო პროცესის ანალიზი მონიტორინგის შედეგებზე დაყრდნობით

სისტემატურად

განყოფილების გამგე, სადისპეტჩერო სექტორი

 

 

სასწავლო პროცესის მონიტორინგისა და შეფასებისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება, დანერგვა და კონტროლი

სისტემატურად

განყოფილების გამგე, სადისპეტჩერო სექტორი

 

 

სწავლების პირველი საფეხურის შუალედური, სემესტრული დასკვნითი/დამატებითი წერითი გამოცდების ორგანიზება;

სისტემატურად

განყოფილების გამგე,

საგამოცდო სექტორი,

სადისპეტჩერო სექტორი

 

 

სალექციო და პრაქტიკული მეცადინეობების  შემოწმება, აღრიცხვა, ანალიზი და  კონტროლი

სისტემატურად

განყოფილების გამგე, სადისპეტჩერო სექტორი

 

 

გაცდენილი ლექციების კომპიუტერული დამუშავება, აღრიცხვა

 და წარდგენა სამსახურის უფროსთან

სისტემატურად

განყოფილების გამგე, სადისპეტჩერო სექტორი

 

 

გაცდენილი ლექციების აღდგენის შემოწმება, აღრიცხვა და კონტროლი

სისტემატურად

განყოფილების გამგე,

სადისპეტჩერო სექტორი

 

 

გამოცდების ქრონოლოგიის დამუშავება, ბრძანების პროექტის

მომზადება  და შესაბამის სტრუქტურებში დაგზავნა.გამოცდების პროცესის მიმდინრეობის ხელშეწყობა და კონტროლი

სისტემატურად

განყოფილების გამგე,

საგამოცდო  და სადისპეტჩერო სექტორი.

 

 

აკადემიური პროგრამების სასწავლო ცხრილების შედგენა

სექტემბერი, იანვარი

განყოფილების გამგე, სადისპეტჩერო სექტორი

ფაკულტეტის დეკანები

 

 

სასწავლო კორპუსების სააუდიტორიო ფონდის, კაბინეტების, ლაბორატორიების აღწერა. სასწავლო აუდიტორიების პასპო-რტიზაცია, სასწავლო პროცესის უზრუნ-ველყოფა  სასწავლო ფართით

სექტემბერი,იანვარი

განყოფილების გამგე, სადისპეტჩერო სექტორი

 

 

საჯარო ლექციების ჩატარების ტექნიკური უზრუნველყოფა და ხელშეწყობა

გრაფიკის მიხედვით

განყოფილების გამგე, სადისპეტჩერო სექტორი

 

 

ელექტრონული ცხრილების შექმნა

2017-2018 სასწავლო წელი

განყოფილების გამგე, სადისპეტჩერო სექტორი

ფაკულტეტის დეკანები

 

 

ვიდეო ლექციების დანერგვაში ხელშეწყობა

2017-2018 სასწავლო წელი

სამსახურის უფროსი,

განყოფილების გამგე,

ფაკულტეტის დეკანები

 

 

განყოფილების პერსონალისათვის ხელშეწყობა უცხოენის კომპეტენციის  განვითარების მიზნით

სისტემატიურად

განყოფილების გამგე

 

 

შესასრულებელი საკითხები

ვადა

პ/მგებელი

შენიშვნა

 

სტუდენტთა მომსახურებისა და აღრიცხვის განყოფილება

 

 

 

VII

ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე ჩასარიცხი აბიტურიენტების რეგისტრაცია და ჩარიცხვა;

სექტემბერი

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე ჩასარიცხი მაგისტრანტობის კანდიდატების რეგისტრაცია და ჩარიცხვა;

სექტემბერი

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველი პირების რეგისტრაცია, ჩარიცხვა და ხელშეკრულებების გაფორმება;

სექტემბერი

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

ერთიანი ეროვნული/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გარეშე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებებით უფლებამოპოვებული  სტუდენტების (ბაკალავრიატი, ერთსაფეხურიანი სამედიცინო, მაგისტრატურა) რეგისტრაცია (საბუთების მიღება, ხელშეკრულებების გაფორმება) და უნივერსიტეტში ჩარიცხვა;

მთელი წელი

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

მობილობის შედეგად ჩარიცხული სტუდენტების ასახვა სტუდენტთა ერთიან რეესტრში. მობილობის პორტალზე სტუდენტთა ელექტრონული ჩარიცხვა-ამორიცხვა და შესაბამისი წერილების ცეტრისთვის მიწოდება;

სექტემბ.-ოქტომბ.

თებერვ.-მარტი

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი პერსონალის განსაზღვრული ინფორმაციის შეტანა, მასში ცვლილებების განხორციელება;

მთელი წელი

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

საშემოდგომო მიღებაზე პროფესიულ პროგრამებზე პროფესიული სტუდენტების რეგისტრაცია (online რეგისტრაცია, საბუფების მიღება, ხელშეკრულებების გაფორმება) და ჩარიცხვის ბრძანების ფორმირება;

სექტემბ.-ოქტომბ.

მარტი-აპრილი

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

პროფესიულ პროგრამებზე ჩამოსარიცხი თანხების შედარება სტუდენტთა რაოდენობასთან და ჩამოსარიცხი თანხების დადასტურება;

ოქტომბერი-იანვარი

მაისი, აგვისტო

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

პროგრამული დაფინანსების მქონე სპეციალობების სტუდენტთა მონაცემების სისტემატიზაცია. იმ სტუდენტების სიების მიწოდება განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთვის რომლებიც ქვოტის ფარგლებში ემატება პროგრამული დაფინანსების მქონე სტუდენტთა სიებს;

ოქტომბერი-ნოემბ.

მარტი-აპრილი

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

საჯარო დაწესებულებებში სტაჟირების გავლის მსურველთა ბაზების ფორმირება და შესაბამისი დოკუმენტაციისა და მონაცემების მიწოდება საჯარო სამსახურის ბიუროსათვის;

აგვისტ.-სექტ.-ოქტ.

თებერ.-ნარტი-აპრ.

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

სოციალური პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული სტუდენტების მონაცემების შეგროვება და შესაბამისი სამსახურებისათვის მიწოდება;

დეკემბერი

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ პირთა შესახებ რეესტრში ინფორმაციის ასახვა;

ოქტომბერი-ნოემბ.

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ პირთა და პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის სტატუსთან დაკავშირებულ მონაცემებში ცვლილებები;

მთელი წელი

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში კურსდამთავრებულებზე დამთავრების დიპლომის სკანირებული ვერსიისა და დიპლომის დანართების სკანირებული ვერსიის ატვირთვა;

მთელი წელი

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ვებ-გვერდზე პროფესიული პროგრამებისა და პროფესიული სტუდენტების შესახებ ინფორმაციის ასახვა;

ნოემბ.-დეკემბ.

მარტი-აპრ.-მაისი

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამებისა და პროგრამაში შემავალი სასწავლო კურსებისათვის კოდების მინიჭება;

მთელი წელი

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

სტუდენტთა და მაგისტრანტთა სასწავლო და სამაგისტრო გრანტების შედარება და ანალიზი რეესტრის სამმართველოს მონაცემებთან;

ნოემბერი, აპრილი

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონულ სისტემაში საგამოცდო ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოცდების შედეგების ასახვა.

მთელი წელი

განყოფილების გამგე,

სპეციალისტები

 

 

განყოფილების პერსონალისათვის ხელშეწყობა უცხოენის კომპეტენციის  განვითარების მიზნით

სისტემატიურად

განყოფილების გამგე