საბაკალავრო პროგრამები

საბაკალავრო 2016

ტურიზმი
აგრონომია
აგროინჟინერია
აგრონედლეულის კვების პროდუქტების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა
საბაღო-საპარკო მეურნეობა

საბაკალავრო 2017

ტურიზმი
აგრონომია
აგროინჟინერია
აგრონედლეულის კვების პროდუქტების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა
საბაღო-საპარკო მეურნეობა

საბაკალავრო 2018-2019

აგრონედლეულის კვების პროდუქტების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა
აგროინჟინერია
აგრონომია
ტურიზმი

საბაკალავრო 2019-2020

აგრონედლეულის კვების პროდუქტების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა
აგროინჟინერია
აგრონომია
ტურიზმი

საბაკალავრო 2020-2021

სასურსათო პროდუქტთა ტექნოლოგია და ექსპერტიზა
აგრონომია
ტექნიკური სისტემები და ტექნოლოგიები აგრობიზნესში
ტურიზმი