აწსუ აგრარული ფაკულტეტის პირველკურსელ სტუდენტებთან საინფორმაციო შეხვედრების განრიგი

აგრარული ფაკულტეტის ადმინისტრაცია 20 სექტემბერს აწსუ მე-XIX კორპუსში გამართავს საინფორმაციო შეხვედრებს საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2021-2022 სასწ.წელს ჩარიცხულ სტუდენტებთან.