პროგრამები 2021-2022

საბაკალავრო

სასურსათო პროდუქტთა ტექნოლოგია და ექსპერტიზა
აგრონომია
ტექნიკური სისტემები და ტექნოლოგიები აგრობიზნესში
ტურიზმი

MINOR

აგროტექნოლოგია
აგროინჟინერია
საბაღო-საპარკო მეურნეობა
სასურსათო პროდუქტთა ექსპერტიზა
აგროეკოლოგია
ტურიზმი

სამაგისტრო

აგროეკოლოგია
ლანდშაფტური არქიტექტურა
ტურიზმი

სადოქტორო

აგრონომია