დოქტორანტ შალვა ცაგარეიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2018 წლის 26 ივნისს 13 საათზე №1114აუდოტორიაში გაიმართება  საინჟინრო - ტექნიკური  ფაკულტეტის   „მათემატიკური მოდელირება ინჟინერიაში“  სადოქტორო პროგრამის  დოქტორანტ შალვა ცაგარეიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის  „ლუდის ფილტრაციის პროცესების დამუშავება მემბრანული ტექნოლოგიების გამოყენებით“ საჯარო დაცვა.