დოქტორანტის მაგდანა კვაბზირიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

ლოგო2018 წლის 12 ივლისს №1114 აუდიტორიაში 12 საათზე გაიმართება ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტის მაგდანა კვაბზირიძის სადისერტაციო ნაშრომის  „იმერეთის კლიმატი გლობალური დათბობის ფონზე და მისი ზეგავლენა ეკონომიკასა და ბუნებრივ ეკოსისტემებზე“ საჯარო დაცვა.