დოქტორანტ თამთა ჭეიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2018 წლის 24 ივლისს No1114 აუდიტორიაში გაიმართება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის „საქართველოს ისტორიის“ სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ თამთა ჭეიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „საქართველოს სოციალური და პოლიტიკური ისტორიის საკითხები გაზეთ „მწყემსის“ პუბლიკაციებში“ საჯარო დაცვა.