ქუთაისის იურიდიული კლინიკა 2007 წელს ჩამოყალიბდა საქართველოს გაეროს ასოციაციის (UNAG), აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და ამერიკის იურისტთა ასოციაციის კანონის უზენაესობის პროგრამის საქართველოს ოფისის ფარგლებში.

მიმდინარე წლის 26 ნომბერს ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის, ქალბატონ ნანა შონიას ინიციატივით და ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, ფაკულტეტის ოცდაათი აკადემიური და მოწვეული პერსონალი გადამზადდა „შეფასების თანამედროვე მეთოდებსა და ტესტების შედგენის მეთოდოლოგიაში“.

მიმდინარე წლის 12 ნოემბერს გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს წარმოამდგელობამ ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ლექტორ-მასწავლებლებისა და სტუდენტებისთვის ჩაატარა სემინარი ბავშვთა უფლებების საუნივერსიტეტო პროგრამაში ინკორპორირების შესახებ.

„აწსუ დოქტორანტთა და მაგისტრანტთა ინტერდისციპლინური კლასტერი“-სა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ორგანიზებით, მ/წლის 8 ნოემბერს, 13:00 საათზე, ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსის საკონფერენციო დარბაზში (#22-208), გაიმართება ერიკ ს. რეინერტის წიგნის „როგორ გამდიდრდნენ მდიდარი ქვეყნები... და რატომ რჩებიან ღარიბი ქვეყნები ღარიბებად" ქართული თარგმანის პრეზენტაცია. აღნიშნული წიგნისთვის რეინერტმა 2008 წელს მიიღო პრესტიჟული „მირდალის პრიზი“.