პროგრამები 2017-2018

საბაკალავრო

 
ბიზნესის ადმინისტრირება
ეკონომიკა
სოციალური მეცნიერებები
სამართალი

სამაგისტრო

 
ბიზნესის ადმინისტრირება
საჯარო სამართალი
სისხლის სამართალი
საჯარო მმართველობა
ეკონომიკა
ლიდერობა და მენეჯმენტი
ჟურნალისტიკა

 

სადოქტორო

 
ბიზნესის ადმინისტრირება
ეკონომიკა

minor

 
აგრობიზნესის მენეჯმენტი