დაცული დისერტაციები

გვარი, სახელი
სადისერტაციო ნაშრომი
აბულაძე იოსებ აჭარაში მომუშავე სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის საექსპლუატაციო საიმედოობის გაზრდა და რესურსდამზოგი ტექნოლოგიის დამუშავება ცვეთადი დეტალების აღდგენისათვის
ფაკულტეტი - აგრარული
აკადემიური ხარისხი - აგროინჟინერიის დოქტორი
აბდალაძე (ბარბარე)ლალი სასულიერო განათლება და პედაგოგიკური აზროვნება XIX საუკუნის გურია–სამეგრელოს ეპარქიაში
ფაკულტეტი - პედაგოგიური
აკადემიური ხარისხი - განათლების დოქტორი
ამირანაშვილი თამთა XX საუკუნის II ნახევრის ინგლისური და ამერიკული დისტოპიური რომანის სპეციფიკისათვის
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ალავიძე მაია ინტერვიუს როგორც ტექსტის ქვეტექსტური განზომილება
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ალფაიძე თამარი ნოველის პოეტიკა და ნოველათა ციკლის ენობრივი განზომილება
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
აკადემიური ხარისხი -
ფილოლოგიის დოქტორი
არველაძე ნათია ეპითეტი როგორც მხატვრულ-გამომსახველობითი საშუალება (ჰომეროსი, აპოლონიოს როდოსელი, ვერგილიუსი)
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
აკადემიური ხარისხი -
ფილოლოგიის დოქტორი
ახვლედიანი მაია შალის ქსოვილების ბაზრის მარკეტინგული კვლევა საქართველოში
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი
აფრიდონიძე ანა პორტრეტის პოეტიკა და მისი ენობრივი განზომილება თანამედროვე ფრანგულენოვან ნარატივში (ფრანსუაზ საგანის რომანის ,,სალამი, სევდავ!“ მიხედვით)
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ჰუნანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი
აფრიდონიძე მეგი წყლის გაწმენდის ელექტრომემბრანული პროცესების სრულყოფა
ფაკულტეტი - საინჟინრო ტექნიკური ფაკულტეტი
აკადემიური ხარისხი -ინჟინერიის დოქტორი
ბაბუხადია მარიამი მოდალობის გამოხატვის გრამატიკული საშუალებები ინგლისურსა და ქართულში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ბაკურაძე ბაკური სიმრავლეთა და ალბათობის თეორიის ელემენტების სწავლება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საშუალო საფეხურზე
ფაკულტეტი - პედაგოგიური
აკადემიური ხარისხი - განათლების დოქტორი
ბალანჩივაძე იაგორი სკოლისათვის მზაობაში შეფერხების ფორმები პირველკლასელებთან და მათი დაძლევის პედაგოგიურ - ფსიქოლოგიური თავისებურებანი.
ფაკულტეტი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - განათლების დოქტორი
ბანცური ლერი მრავალი ცვლადის ფუნქციების დიფერენციალური თვისებების შესახებ
ფაკულტეტი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - მათემატიკის დოქტორი
ბარაბაძე მერაბი სატრანსპორტო ენერგეტიკული დანადგარების ვიბროაკუსტიკური პარამეტრების გაუმჯობესება გარემოზე ხმაურის ზემოქმედების შემცირების თვალსაზრისით
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი - ინჟინერიის დოქტორი
ბარამიძე მამუკა

ტრანსპორტის ეფექტური ფუნქციონირების პრობლემების კვლევა ლოჯისტიკურ სისტემებში

ფაკულტეტი - საინჟინრო ტექნიკური ფაკულტეტი
აკადემიური ხარისხი -ინჟინერიის დოქტორი
ბარბაქაძე ელიზბარი მმართველობითი გადაწყვეტილების შემუშავების მეთოდოლოგიის სრულყოფის გზები
ფაკულტეტი ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხიბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი
ბობოხიძე ნათია ტრადიციული და ინოვაციური მეთოდების გამოყენების პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური საფუძვლები ინგლისური ენის გაკვეთილზე (VII-IX კლასები)
ფაკულტეტი - პედაგოგიური
აკადემიური ხარისხი -
განათლების დოქტორი
ბოლათაშვილი ნინო კურსების ტეშენიტის ქვის დამუშავების ძირითადი კანონზომიერებანი, ახალი შემადგენლობის ალმასური იარაღის ცვეთის თეორიული და ექსპერიმენტალური გამოკვლევა
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
ბოლქვაძე კონსტანტინე

საქართველოს შავიზღვისპირა აკვატორიაში მცირე სიმძლავრის პორტების შექმნის პერსპექტივების დასაბუთება და მათი ტექნიკურ-ეკონომიკური პარამეტრების გამოკვლევა

ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი -
ინჟინერიის დოქტორი
ბარბაქაძე შორენა სინდისის ფენომენი ძველბერძნულ ლიტერატურაში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი,
ბარდაველიძე მალხაზი კვანტური სისტემების სპექტრალური თვისებების შესწავლა სუპერსიმეტრიული მეთოდებით
ფაკულტეტი - ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფიზიკის დოქტორი
ბაზაძე სოფიო ელჯერნონ ჩარლზ სუინბერნი და ინგლისური პრერაფაელიტიზმი
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ბახტაძე მარიამი ჩაის ფოთლის კატექინების კომპლექსის პრეპარატის ტექნოლოგიის შემუშავება და ფარმაკოლოგიური შეფასება
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
აკადემიური ხარისხი - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი
ბუაძე ნინო ნატალი საროტის „ოქროს ნაყოფი“ – რომანი „ახალ რომანზე“
ფაკულტეტი -ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ბრეგაძე გიორგი განტოლებების, უტოლებების, მათი სისტემების და ერთობლიობების ამოხსნის სპეციალური ხერხების სწავლების მეთოდიკური თავისებურებები მათემატიკის სასკოლო კურსში
ფაკულტეტი - პედაგოგიური
აკადემიური ხარისხი - განათლების დოქტორი
გაბადაძე მაია მხატვრული ტექსტის სათაური როგორც ენობრივ–კულტურული ფენომენი და მისი ტიპოლოგიური დინამიკა ინგლისური პროზის კონტექსტში
ფაკულტეტი -ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
გაბადაძე მაია მხატვრული ტექსტის სათაური როგორც ენობრივ–კულტურული ფენომენი და მისი ტიპოლოგიური დინამიკა ინგლისური პროზის კონტექსტში
ფაკულტეტი -ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
გაჩეჩილაძე სოფიო
მაღალი ბიოლოგიური ღირებულების უგლუტენო პურფუნთუშეული ნაწარმის ტექნოლოგიების დამუშავება
ფაკულტეტი
- საინჟინრო - ტექნოლოგიური
აკადემიური ხარისხი
- სასურსათო ტექნოლოგიების დოქტორი
გაბიძაშვილი მანანა ქართული ყურძნის წიპწის ბიოფლავანოიდური თხევადი ექსტრაქტების ტექნოლოგიისა და ხარისხის კონტროლის მეთოდების შემუშავება
ფაკულტეტი - საიჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
აკადემიური ხარისხი - ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის დოქტორი
გოგიაშვილი ოთარი მცირე და საშუალო ბიზნესის პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები საქართველოში
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ეკონომიკის დოქტორი
გოგიტიძე გოჩა ავტომობილის გამავლობის დიაგნოსტიკა გრუნტის დრეკად-მადემპფირებელი მახასიათებლების კონტროლის გზით
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
გოშხეთელიანი დიმიტრი მათემატიკის სწავლების ეფექტურობის ამაღლება საშუალო სკოლის მესამე საფეხურზე
ფაკულტეტი - პედაგოგიური
აკადემიური ხარისხი - განათლების დოქტორი
გოქაძე ივანე

ზოგიერთი სახის მათემატიკის სასკოლო საოლიმპიადო ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკური თავისებურებები 

ფაკულტეტი - პედაგოგიური
აკადემიური ხარისხი -
განათლების დოქტორი

გველესიანი ელისო რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირების ძირითადი მიმართულებები (საქართველოს მაგალითზე)
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკის დოქტორი
გუდაძე ამირანი სატრანზიტო პოტენციალის გაზრდის შესაძლებლობების გამოკვლევა საბაჟო ლოგისტიკის პრინციპების დანერგვის საფუძველზე
ფაკულტეტი -
საინჟინრო - ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი -
ინჟინერიის დოქტორი
გულეიშვილი ნინო საქართველოს პირობებში ველურად მზარდი ასკილის და კუნელის მიკროფხვნილების ტექნოლოგიისა და ხარისხის კონტროლის მეთოდების დამუშავება
ფაკულტეტი -
საინჟინრო - ტექნოლოგიური
აკადემიური ხარისხი -
ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის დოქტორი
გუმბერიძე სალომე

ხელთა ფორმაწარმოების თავისებურებანი ქართველ ებრაელთა მეტყველებაში

ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -
ფილოლოგიის დოქტორი

გუმბერიძე თამარი ეროვნული ცნობიერების მხატვრული ინტერპრეტაცია კონსტანტინე გამსახურდიას შემოქმედებაში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
გუმბერიძე თენგიზი სიკო ფაშალიშვილის შემოქმედება XX საუკუნის ქართული ლიტერატურის კონტექსტში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
გურჩიანი ქეთევანი თურმეობითის მწკრივის წარმოება სვანურ კილოებში( დიალექტურ მონაცემთა შეპირისპირებითი ანალიზი)
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
გობიანი გურანდა გერცელ ბააზოვის როლისა და ადგილისათვის XX საუკუნის 20-30-იანი წლების ქართული ლიტერატურის ისტორიაში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
დარსაველიძე ხათუნა ქართული ტრადიციული სამოსის კვლევა და თანამედროვე ტანსაცმლის დაგეგმარება ეთნო ელემენტების გამოყენებით
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური
აკადემიური ხარისხი - მსუბუქი მრეწველობის ტექნოლოგიისა და მასალათმცოდნეობის მიმართულებით ინჟინერიის დოქტორი
დვალიშვილი თეიმურაზი ავტომობილის სამუხრუჭო სისტემის ეფექტიანობის ექსპრეს-კონტროლის მეთოდისა და სადიაგნოსტიკო მოწყობილობათა დამუშავება
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
დევიძე ნინო სიზმრის ფენომენი ანტიკურ ლიტერატურაში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
დიაკონიძე მაია ტურიზმის ინდუსტრია და საქართველოს შრომის ბაზრის განვითარების პერსპექტივები
ფაკულტეტი - ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკის დოქტორი
დოგრაშვილი თამრიკო რაჟდენ ჯაჯანაშვილის პედაგოგიური შეხედულებები
ფაკულტეტი - პედაგოგიური
აკადემიური ხარისხი - განათლების დოქტორი
დოგრაშვილი ვაჟა

შეზღუდული მობილობის მგზავრების სატრანსპორტო მომსახურების გაუმჯობესება ლოგისტიკური მიდგომების გამოყენებით

ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი - ინჟინერიის დოქტორი
დოღონაძე ქეთევანი რეფერენცია როგორც ტექსტობრივი ფენომენი და როგორც ლინგვოკულტუროლოგიური პრობლემა
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
დოღონაძე თათია მდგრადი ტურისტული განვითარების სივრცითი ასპექტები და თავისებურებები იმერეთის რეგიონში
ფაკულტეტი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - გეოგრაფიის დოქტორი
დურგლიშვილი ბელა იგავის მხატვრული ტრანსფორმაცია ჯემალ ქარჩხაძის პროზაში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ეძგვერაძე ლალი მეორე მსოფლიო ომისშემდგომი გერმანული ლირიკის სპეციფიკისათვის („ნატურ-მაგიური“ და „ჰერმეტული“ ლირიკა)
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ვალიშვილი თეა საქართველოს საგანმანათლებლო მომსახურების ბაზრის მარკეტინგული კვლევის საკითხები
ფაკულტეტი -საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკის დოქტორი
თავიდაშვილი ნინო კვაზირეალიები როგორც უნივერსალური ენობრივ–კულტურული ფენომენი და მათი ვერბალიზაცია სხვადასხვა სისტემის ენებში(ინგლისური და ქართული პროზის მასალაზე)
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი,
თათვიძე მალვინა რკინის შემცველი ფიტოპრეპარატების მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება და ფარმაკოლოგიური შეფასება
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური
აკადემიური ხარისხი - ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის აკადემიური დოქტორი
თევდორაძე მარიკა ენობრივი ერთეულის სტატუსის განმსაზღვრელი კრიტერიუმები (საუკუნოვანი დისკუსია ქართველური ენობრივი სამყაროს სეგმენტაციის შესახებ
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი
თევდორაძე სერგო მცენარეული კვების პროდუქტების ხარისხიანი შენახვის რეჟიმული პარამეტრების კვლევა
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი -ინჟინერიის დოქტორი
თევდორაძე ვახტანგი ჰიქმა (ბრძნული გამონათქვამები, აფორიზმები, ანდაზები) ისლამამდელ არაბულ პოეზიაში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი დოქტორი
თოფურია ნიკა დასხივების ოპტიმალური პარამეტრების დადგენა უწყვეტი არაერთგვაროვანი არის დაზიანებული მიდამოსათვისფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი -
ინჟინერიის დოქტორი
თხელიძე ნანა მსუბუქი მრეწველობის ნაწარმის სამომხმარებლო თვისებების კვლევა
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
იმედაძე სოფიო არაბული წარმოშობის ლექსიკა სულხან–საბა ორბელიანის „ლექსიკონ ქართულში“
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი
ირემაძე თამარ იმაჟიზმის ესთეტიკა და ეზრა პაუნდის ადრეული პოეზია (1911-1915)
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი
კაკაურიძე აკაკი ელექტროწიდური გადადნობის ღუმელის არადნობადელექტროდებიანი კრისტალიზატორის კონსტრუქციის დამუშავება და კვლევა საშემდუღებლო საელექტროდე მასალის მიღების მიზნით
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი -საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
კაპანაძე შორენა კეთილშობილი დაფნის - (Laurus nobilis L.) აგროტექნოლოგია და გენეტიკურად დეტერმინირებული ნიშან-თვისებების კორელაცია მის პროდუქტიულობასთან
ფაკულტეტი -აგრარული
აკადემიური ხარისხი -საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
კაპანაძე მარიამი განათლება და პედაგოგიკური აზროვნება დასავლეთ საქართველოში მეოცე საუკუნის დასაწყისში(1900 – 1917 წლები)
ფაკულტეტი -პედაგოგიური
აკადემიური ხარისხი -განათლების დოქტორი
კამკამიძე ილია სატრანსპორტო საშუალებების ელექტრო მომარაგების სისტემის საექსპლოატაციო რეჟიმების ოპტიმიზაცია
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი -საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
კაჭკაჭიშვილი ნიკოლოზი მანქანა-დანადგარების კორპუსების დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის კვლევა და მათი მზიდუნარიანობის კონტროლი
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
კეპულაძე გიორგი სიღარიბე როგორც სოციალურ-ეკონომიკური მოვლენა და მისი კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური თავისებურებანი
ფაკულტეტი - ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკის დოქტორი
კვაბზირიძე მაგდანა იმერეთის კლიმატი გლობალური დათბობის ფონზე და მისი ზეგავლენა ეკონომიკასა და ბუნებრივ ეკოსისტემებზე
ფაკულტეტი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - გეოგრაფიის დოქტორი
კვირიკაძე ნინო დეტალი და ლაიტმოტივი თომას მანის " ბუდენბროკებში"
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი
კიკნაველიძე ლელა ქართული ეთნო-ფეხსაცმლის ევოლუციის კანონზომიერ ფაქტორთა ანალიზის საფუძველზე ქალის ფეხსაცმლის კონსტრუქციული პარამეტრების ოპტიმიზაცია და დიზაინის შემუშავება
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - მსუბუქი მრეწველობის ტექნოლოგიისა და მასალათმცოდნეობის მიმართულებით ინჟინერიის დოქტორი
კოჩაძე ირაკლი საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების გამომწვევი მიზეზების გამოკვლევა და მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველმყოფი ინოვაციური ღონისძიებების დამუშავება
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო ლოგისტიკის დოქტორი
კოპალეიშვილი თინათინი ჩაის ფოთლის ლიპიდური კომპლექსის შემცველი ჭრილობის შემახორცებელი აქტიურობის რბილი სამკურნალო ფორმების რეცეპტურისა და ტექნოლოგიის შემუშავება
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური
აკადემიური ხარისხი - ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის დოქტორი
კუბლაშვილი გივი საქართველოს არატრადიციული ენერგეტიკული რესურსები და მათი გამოყენების ტექნიკურ- ეკონომიკური გამოკვლევა
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი - ელექტროენერგეტიკაში ინჟინერიის დოქტორი
კუპრაშვილი თენგიზი ლუდის ბაზრის მარკეტინგული კვლევა და მისი განვითარების პერსპექტივები იმერეთის რეგიონში
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკის დოქტორი
კუჭუხიძე თეა ბუნებრივი კოფეინის მიღების ახალი ტექნოლოგია
ფაკულტეტი - აგრარული
აკადემიური ხარისხი - აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორი
კვიტაშვილი გიორგი მეორე ფრონტის საკითხი ანტიჰიტლერული კოალიციის მეთაურთა მიმოწერებსა და შეხვედრებში
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი
ლელაძე თათია ბრიტანული და ქართული თოქშოუ როგორც ჟურნალისტური ჟანრი
ფაკულტეტი -ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ლეშკაშელი თემური მობილური ხიდური აგრეგატის ძალურ-ენერგეტიკული პარამეტრების გამოკვლევა დაბალღეროიანი კულტურების წარმოების ინტენსიფიკაციის მიზნით
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი - ტრანსპორტის დარგში ინჟინერიის დოქტორი
ლეთოდიანი თინათინი გიუნტერ გრასის რომან „თუნუქის დოლის“ პოეტიკის ზოგიერთი საკითხისათვის
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორიფილოლოგიის დოქტორი
ლიპარტია დემეტრე თხილის კულტურის სამრეწველო პლანტაციის გაშენების აგროეკოლოგიური მონიტორინგი სამეგრელოს რეგიონში
ფაკულტეტი - აგრარული
აკადემიური ხარისხი - აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორი
ლობჟანიძე ვალერია პერსონალური დეიქსისი და მხატვრული ნარატივის კომუნიკაციურ-პრაგმატიკული სტრუქტურა
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი
ლომინაშვილი- ფრუიძე მედეა საქართველოს საფინანსო პოლიტიკა და რეგიონის სოციალურ_ეკონომიკური განვითარების პრობლემები იმერეთის მხარეში
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ეკონომიკის დოქტორი
ლომთაძე მაკა მწკრივთა თეორიის ზოგიერთი ელემენტის სწავლება უნივერსიტეტის სპეციალურ და არასპეციალურ ფაკულტეტებზე
ფაკულტეტი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -განათლების დოქტორი
ლოსაბერიძე ეკატერინე

გაკვეთილის დაგეგმვისა და ჩატარების თანამედროვე პედაგოგიური ტექნოლოგიები

ფაკულტეტი - პედაგოგიური
აკადემიური ხარისხი -
განათლების დოქტორი

ლუხუტაშვილი ნანა მოტივაციის თანამედროვე გამოვლინებები ინოვაციურ ორგანიზაციებში
ფაკულტეტი - ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი
მამრიკიშვილი ნინო აღზრდა, როგორც დანაშაულის პრევენციის პრობლემის გადაჭრის მექანიზმი
ფაკულტეტი - პედაგოგიური
აკადემიური ხარისხი -განათლების დოქტორი
მარდალეიშვილი თამარი დრამატული ტექსტი როგორც თარგმნის ობიექტი და მთარგმნელობითი სტილის პრობლემა (შექსპირის „ჰამლეტის“ მაჩაბლისეული თარგმანის მიხედვით)
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი
მარკელია ბაჩანა სატრანსპორტო შიგაწვის ძრავებში შავი ზღვის ფსკერის გოგირდწყალბადისაგან მიღებული წყალბადის ალტერნატიულ საწვავად გამოყენების ტექნოლოგიური პროცესის დამუშავებაფაკულტეტი - საინჟინრო ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი - ტრანსპორტის დარგში ინჟინერიის დოქტორი
მარჯანიშვილი მარიამი ქართული ემიგრანტული მწერლობა სამხრეთ ამერიკაში XX საუკუნის ქართული ლიტერატურის კონტექსტში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი
მენაბდე მამუკა ქართული სამეფო-სამთავროების შიდაპოლიტიკური ურთიერთობანი XV საუკუნის მეორე ნახევარსა და XVI საუკუნეში
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი
მესხი ელინა ეპისტემური მოდალობისა და ევიდენციალობის საკითხისათვის თანამედროვე გერმანულ მასმედიის ენაში
ფაკულტეტი- ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
მინაძე ელგუჯა 

ლითონკონსტრუქციების ღეროვანი ელემენტების გაანგარიშება თერმომექანიკური დატვირთვისას 

ფაკულტეტი - საინჟინრო ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი -
ინჟინერიის დოქტორი

მიქელაძე ირაკლი ევრაზიული სატრანსპორტო დერეფნის სამხრეთ კავკასიის უბნის სატრანზიტო პოტენციალის გამოკვლევა და მისი გაზრდის მიზნით ინოვაციური ღონისძიებების შემუშავება
ფაკულტეტი - საინჟინრო ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი - ინჟინერიის დოქტორი
მოსეშვილი დიანა არაბული ენის ტრადიციები ჩრდილოეთ კავკასიაში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარული
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
მურუსიძე მალხაზი რაჭის საეკლესიო_სამონასტრო ცხოვრება XI საუკუნიდან_XX საუკუნის მეორე მეოთხედამდე (ნიკორწმინდის საეპისკოპოსო, ჭელიშის მონასტერი).
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი
მურღულია თეონა განათლება და პედაგოგიკური აზროვნება 1918-1921 წლების საქართველოში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარული
აკადემიური ხარისხი -
განათლების დოქტორი
მუშკუდიანი ზურაბი საბანკო სექტორის მდგრადობის როლი ქვეყნის ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფაში
ფაკულტეტი -ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის
ნადირაძე-გოგოლაძე თამარი სამეწარმეო საქმიანობის განვითარების პირობები და პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებში
ფაკულტეტი -ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -
ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის
ნემსაძე მარიამი შიშისა და წყენის ფაქტორი ანტიკურ დრამატურგიაში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ნიკოლაძე მანანა შალვა დადიანის მხატრული პროზა
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ნინიძე თამარი

ევფემიზმის ლინგვისტური მახასიათებლები და ფუნქციები ქართულში(V-XVIII საუკუნეთა წერილობითი ძეგლების მიხედვით)

ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -
ფილოლოგიის დოქტორი

ნიჟარაძე ნინო საკომუნიკაციო კომპეტენცია და სინტაქსური სინონიმია, როგორც ფსიქოლინგვისტური პრობლემა
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ნიჟარაძე მადონა რუსეთის დამპყრობლური პოლიტიკა საქართველოს მიმართ XX საუკუნის პირველ ოცწლეულში და ქართული საზოგადოებრივი აზრი
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი
ობოლაძე ლიდა წინადადების სტრუქტურის კონსტრუქციული ანალიზი სამეტყველო-კომპოზიციურ ფორმათა თეორიასთან კავშირში
აკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფოლოლოგიის დოქტორი
ოქროჭელიძე ნინო ატმოსფეროს ზოგიერთი ემისიის გენერაციის მექანიზმების შესწავლა არაორდინარულ პირობებში
ფაკულტეტი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფიზიკის დოქტორი
ონიანი-საღინაძე ნანა კომბინატორული და ალბათური შინაარსის ამოცანების ამოხსნის სწავლების მეთოდიკურითავისებურებანი დაწყებითი კლასების მათემატიკის კურსში
ფაკულტეტი - პედაგოგიურ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - განათლების დოქტორი
ოყრეშიძე ნინო წარსული დროის კომპოზიციურ-სტილისტური ფუნქციები ინგლისურსა და ქართულ ენებში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
პერტაია ნათია კონფლიქტის სტრუქტურა და კომპოზიციური ორგანიზაციის პრინციპები ძველბერძნულ მხატვრულ პროზაში
აკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი
უგლავა დიანა საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის სისტემის რეფორმირების როლი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში
ფაკულტეტი -ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -
ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის
რობაქიძე დარეჯანი ფეროსილიკომანგანუმის სუსპენზიური ჩამოსხმის პროცესის კონტროლისა და მართვის რაციონალური ტექნოლოგიის დამუშავება
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
როსნაძე გურგენი

მაღალი სიმტკიცის წვრილმარცვლოვანი ბეტონები ორგანულმინერალურ მოდიფიკატორებზე, მათი ცოცვადობის და ფიზიკურმექანიკური თვისებების კვლევა 

ფაკულტეტი - საინჟინრო ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი -
ინჟინერიის დოქტორი

რუსაძე ირმა სომატური იდიომები ლინგვოკულტუროლოგიურ ასპექტში (ინგლისური და ქართული ენების მასალაზე)
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი
სამჭკუაშვილი ნინო რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, მათი დაძლევის გზები და განვითარების პერსპექტივები (მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის ეკონომიკის აგრარული სექტორის მაგალითზე)
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკის დოქტორი
სანთელაძე ნატალია ფეიჰოას კულტურის (Feijoa sellowiana Berg) აგროსაწარმოო დაჯგუფება იმერეთის რეგიონის ალუვიური ნიადაგების აგროეკოლოგიურ გარემოში
ფაკულტეტი - აგრარული
აკადემიური ხარისხი - აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორი
სვანაძე სერგო “არაპირდაპირი გადასახადები. მისი სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები”
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკის დოქტორი
სვანიძე რამაზი ტოქშოუს ტექსტის სტილის თავისებურებანი გერმანულ და ქართულ ენებში
ფაკულტეტი -ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი
სირბილაძე ბესიკი ქ. ქუთაისის საქალაქო სატრანსპორტო ქსელის მართვის ოპტიმიზაცია მგზავრთა მომსახურების ხარისხის, მოძრაობის და ეკოლოგიური უსაფრთხოების გაუმჯობესების თვალსაზრისით
ფაკულტეტი - საინჟინრო ტექნიკური ფაკულტეტი
აკადემიური ხარისხი - ტრანსპორტის დარგში იჟინერიის დოქტორ
სირბილაძე ქეთევანი კომპლექსური მცენარეული რადიოდამცველი საშუალების რეცეპტურის, წარმოების ტექნოლოგიური სქემისა და კონტროლის მეთოდების შემუშავება
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური
აკადემიური ხარისხი - ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის დოქტორი
სიჭინავა ლალი მრავალკომპონენტიანი ნარევების რექტიფიკაცია სპირტის წარმოებაში
ფაკულტეტი -საინჟინრო-ტექნოლოგიური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
ტყემალაძე შორენა მასწავლებლის პედაგოგიური გამოცდილების და პრაქტიკის ანალიზი ბუნებისმეტყველების სწავლებაში ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის პირველ საფეხურზე ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით
ფაკულტეტი - პედაგოგიკის
აკადემიური ხარისხი -
განათლების დოქტორი
ტყეშელაშვილი ლევანი საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის ისტორიის ძირითადი საკითხები
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
უდესიანი თეა ეფექტიანობის აუდიტი და მისი სრულყოფის გზები საქართველოში
ფაკულტეტი - ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკის დოქტორი
უგრეხელიძე ირინა ქართველი ქალების ფიგურათა თავისებურებების კვლევა და ტანსაცმლის რაციონალური პარამეტრების შემუშავება
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
აკადემიური ხარისხი - მსუბუქი მრეწველობის ტექნოლოგიისა და მასალათმცოდნეობის ინჟინერიის დოქტორი
უკლება ეკატერინე საქართველოს ელექტროენერგეტიკის განვითარებისადმი სისტემური მიდგომა და მენეჯმენტი
ფაკულტეტი - ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორ
ფარჯანაძე ნიკოლოზი პრაგმატიკული მნიშვნელობის წარმოშობის სპეციფიკა (ინგლისური და ქართული ენების მასალაზე)
აკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ფანჩულიძე მედეა რუდოლფ ჰესის ინგლისში გაფრენის შემეცნებითი გააზრებისათვის
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი
ფანჩულიძე სოფიო დიმიტრი უზნაძის პედაგოგიკური შეხედულებები
ფაკულტეტი - პედაგოგიკის
აკადემიური ხარისხი - განათლების დოქტორი
ფართლაძე მაია განათლების რეფორმა საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -
ისტორიის აკადემიური დოქტორი
ფხაკაძე თედო გაბარიტული ლითონკონსტრუქციების ორმხრივი მრავალწერტილოვანი კონტაქტური შედუღების ხარისხის კონტროლის მეთოდის დამუშავება
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური
აკადემიური ხარისხი - ინჟინერიის დოქტორი
ფილია რევაზი მათემატიკური მოდელირების გამოყენება კრიმინალისტიკურ ექსპერტიზაში
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
ქარციძე ნონა შუა საუკუნეების მოჭიქული კერამიკა ქუთაისიდან
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი
ქარქაშაძე ნარგიზა ავეჯის ბაზრის განვითარების ტენდენციები იმერეთის რეგიონში
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკის დოქტორი
ქათამაძე გიორგი სამხედრო სპეცფეხსაცმლის სამომხმარებლო თვისებების რაციონალური პარამეტრების შემუშავება
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
ქაშიბაძე ჯამბული სვანეთის სამთავროს წარმოშობა და სვანეთის ისტორიის
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი
ქირი მუზაფერი ნოდარ დუმბაძის რომანი “მე ვხედავ მზეს” თურქულად
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
ქობულაძე მაია არჩილ სულაკაურის მხატვრული პროზა (ლიტერატურული ოსტატობის საკითხები)
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ქობულაძე ნატო მათემატიკური უნარ-ჩვევების განვითარება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეებთან I კლასშ
ფაკულტეტი - პედაგოგიურ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - განათლების დოქტორი
ქურდაძე ეკატერინე არავერბალური კომუნიკაცია როგორც ნარატიული ფენომენი და როგორც ლინგვოკულტუროლოგიური პრობლემა
ფაკულტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ყანჩელი ნინო ჯონ დიუის პედაგოგიკური შეხედულებები 03.01-განათლების თეორია და ისტორია
ფაკულტეტი - პედაგოგიური
აკადემიური ხარისხი - განათლების დოქტორი
შავაძე ლევანი ფილოქსერაგამძლე საძირე ვაზის სადედის გაშენების სქემის და ფიტოტექნიკური ოპერაციების ოპტიმალური პარამეტრების დადგენა ალაზნის ველის აგროეკოლოგიურ სისტემაში
ფაკულტეტი - აგრარული
აკადემიური ხარისხი - აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორი
შარაბიძე დავითი რეგიონალური ლოგისტიკური აგრარული ცენტრების სტრუქტურულ-ფუნქციონალური და ტექნოლოგიური აღჭურვილობის ოპტიმიზაცია
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი -
ტრანსპორტის დარგში ინჟინერიის დოქტორი
შალიკიანი-სხირელი მეგი დრამის პოეტიკა და დრამატული დიალოგის ენობრივი განზომილება
ფაკულტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
შოთაძე ანა გემების ბალასტური და ჩამდინარე წყლების გაწმენდის სისტემების დამუშავება
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი - ტრანსპორტის დარგში ინჟინერიის დოქტორი
ჩაკვეტაძე შორენა სხვადასხვა სახის ჩაის პროდუქტების მიღება ტრადიციული და არატრადიციული ნედლეულის გამოყენებით
ფაკულტეტი - აგრარული
აკადემიური ხარისხი - აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორი სასურსათო ტექნოლოგიაში
ჩარკვიანი ირინე ქართული ეროვნული ტანსაცმლის ერგონომიკული მაჩვენებლების კვლევა და ტექნოლოგიის დამუშავება
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
ჩაფიძე კალისტრატე ანალოგური საზომი ხელსაწყოების ავტომატური დამოწმების მეთოდების და საშუალებების დამუშავება
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
ჩიმქე ჰარუნ ზმნისწინთა სემანტიკური ნიუანსები ახალ სალიტერატურო ქართულში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილლოგიის დოქტორი
ჩხაიძე თამარი მეტყველების ფრეიმი თანამედროვე ინგლისურ და ქართულ ენებში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ჩუბინიძე კახა საკოორდინატო ღერძების მობრუნება და ინტეგრალთა დიფერენცირება ძვრის მიმართ ინვარიანტული ბაზისების მიხედვით
ფაკულტეტი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - მათემატიკის დოქტორი
ცაგარეიშვილი შალვა
ლუდის ფილტრაციის პროცესების დამუშავება მემბრანული ტექნოლოგიების გამოყენებით
ფაკულტეტი - საინჟინრო - ტექნოლოგიური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერების დოქტორი
ცეცხლაძე ალექსანდრე ნავთობის და ნავთობპროდუქტების მილსადენური ტრანსპორტის გამტარუნარიანობის გაზრდა
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
ცეცხლაძე რომანი საქართველოს საზღვაო აკვატორიაში ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ჩაღვრის სალიკვიდაციო მეთოდოლოგიის დამუშავება
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
ციბაძე ლამარა მათემატიკური ანალიზის ზოგიერთი საკითხის სწავლების შესახებ
ფაკულტეტი - პედაგოგიური
აკადემიური ხარისხი - განათლების დოქტორი
ძაგნიძე ქრისტინე თანამედროვე ინგლისური ენის საქმიანი მოლაპარაკების ფრაზეოლოგიური ფონდის თემატური სეგმენტაცია
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი
ძაძამია დავითი ვარციხე ჰეს-ის ჰიდროენერგოაგრეგატების ვიბროაკუსტიკური მონიტორინგისა და ტექნიკურ მდგომარეობათა დიაგნოსტიკის სისტემის დამუშავება და დანერგვა
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი - ინჟინერიის დოქტორი
ძოწენიძე ციცინო საქართველოს ევროპასთან ინტეგრაციის ეკონომიკური პრობლემები და პერსპექტივები
ფაკულტეტი - ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკის დოქტორი
ძოწენიძე ლიანა ლიტერატურული ზღაპარი,როგორც ენობრივ-კულტურული ფენომენი და მისი ინტერტექსტუალური სტრუქტურა (ოსკარ უაილდის ლიტერატურულ ზღაპართა კვლევის საფუძველზე)
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
წერეთელი ანა თხრობის სტრუქტურის სპეციფიკისათვის ვირჯინია ვულფის რომანებში (მისის დელოუეი, შუქურისკენ)
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
წერეთელი ვერა ,,განათლება ანტიკურ საბერძნეთსა და რომში’’ (ანტიკური ლიტერატურული წყაროების მიხედვით)
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
წერეთელი თამარი გეომეტრიული შინაარსის მქონე ამოცანების ამოხსნის ზოგიერთი სპეციალური ხერხის სწავლების მეთოდიკური თავისებურებები მათემატიკის სასკოლო კურსში
ფაკულტეტი - პედაგოგიურ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - განათლების დოქტორი
წულეისკირი დავითი პოლიტიკური კრიზისი გერმანიაში და ვაიმარის რესპუბლიკის კრახი (1930-1933 წწ)
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი
ჭანტურია კარლო სრულამძრავიანი სატვირთო ავტომობილის საწვავ-სიჩქარული პარამეტრების დიაგნოსტიკა და კონტროლი
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
ჭანკვეტაძე ანა კონცეპტი ,,დრო“ ინგლისური ენის ფრაზეოლოგიაში ქართულთან შეპირისპირებით
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილილოგიის დოქტორი
ჭეიშვილი თამარი ედგარ ალან პო და ,,გოთური” ელემენტები XX საუკუნის ამერიკულ პროზაში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ჭეიშვილი თამთა საქართველოს სოციალური და პოლიტიკური ისტორიის საკითხები გაზეთ „მწყემსის” პუბლიკაციებში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი
- ისტორიის დოქტორი
ჭელიძე ლუხუმი თხილის პლანტაციების მოსავლიანობის ამაღლება სამამულო წარმოების ბიოპრეპარატისა და ბიოსასუქის შეტანის მანქანური ტექნოლოგიების დამუშავებით
ფაკულტეტი - აგრარული
აკადემიური ხარისხი - აგროინჟინერიის დოქტორი
ჭუმბურიძე მერაბი ეგრისის სამეფოს თავდაცვის სისტემა (ახ. წ. I-VIII სს.)
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი
ჭუმბურიძე სოფიკო გენდერული საკითხი XIX-XX საუკუნეების მიჯნის ქართულ მწერლობაში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ჭიღვარია გიორგი თურქეთის გეოპოლიტიკა XX საუკუნის 90-იანი წლებიდან
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი
ჭიღვარია ნათია ნათანიელ ჰოთორნის რომანტიკული რომანის თავისებურება
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ჭიჭინაძე ბორისი საქართველოს მუნიციპალიტეტების ეკონომიკური განვითარების პირობები და პერსპექტივები (ზესტაფონის მაგალითზე)
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკის დოქტორი
ჭიჭინაძე მანანა საბჭოთა სინამდვილის კრიტიკულ-ოპოზიციური ასახვა მიხეილ ჯავახიშვილის შემოქმედებაში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილილოგიის დოქტორი
ჭოხონელიძე ქრისტინე პრაგმატიკული მარკერების ფუნქციობის ლინგვოპრაგმატიკული ანალიზი
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ჭოხონელიძე ნინო მარია მონტესორის პედაგოგიკური იდეები და თანამედროვეობა
ფაკულტეტი - პედაგოგიური
აკადემიური ხარისხი-
განათლების დოქტორი
ხაჩიძე თამარი ფარული დინამიკური სიმეტრიების ზოგიერთი საკითხი რელატივისტურ კვანტურ მექანიკაში
ფაკულტეტი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი-ფიზიკის დოქტორი
ხაჭაპურიძე ირინა
ფრანც გრილპარცერის თეორიულ-ესთეტიკური შეხედულებანი და ტრილოგია "ოქროს საწმისი"
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი-
ფილოლოგიის დოქტორი
ხვადაგიანი ხატია მაღალი ბიოლოგიური ღირებულების ფქვილოვანი ნაწარმის ტექნოლოგიების დამუშავება ცილით მდიდარი მცენარეული ნედლეულის გამოყენებით
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
აკადემიური ხარისხი-სასურსათო ტექნოლოგიების დოქტორი
ხვადაგიანი ლალი მოდიფიცირებული ეკო შალის თელვის პროცესის კვლევა
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
აკადემიური ხარისხი-სასურსათო ტექნოლოგიების დოქტორი
ხვედელიძე ლეონარდო გეომაგნიტური ველის ვარიაციების ზოგიერთი მექანიზმის გამოკვლევა
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი-საინჟინრო მეცნიერბათა დოქტორი
ხერხაძე თეა ვერბალური მხატვრული პორტრეტი როგორც ტექსტი და როგორც ლინგვოკულტურული პრობლემა
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
ხეცურიანი მაკა ქალაქ ქუთაისისა და მისი მიმდებარე ლანდშაფტების რადიოეკოლოგიური კვლევა
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
აკადემიური ხარისხი-გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხოების
ხიმშიაშვილი ნესტანი ,,ადრიან ლევერკიუნი - XX საუკუნის ანტიფაუსტი“ (თომას მანის ,,დოქტორი ფაუსტუსის“ მიხედვით)
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილილოგიის დოქტორი
ხუსკივაძე მადონა მცირე ბიზნესის განვითარება დასავლეთ საქართველოს ხის დამმუშავებელ მრეწველობაში
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკის დოქტორი
ხურციძე მანანა კავკასიური წიფელის ნაყოფის კომპლექსური გადამუშავების ტექნოლოგია
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური
აკადემიური ხარისხი - სასურსათო ტექნოლოგიის დოქტორი
ჯინჯიხაძე ფიქრია ოკრიბის ბუნებრივ-ანთროპოგენური ლანდშაფტების ფიზიკურ- გეოგრაფიული ანალიზი და რაციონალური ბუნებათსარგებლობის პრობლემები
ფაკულტეტი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - გეოგრაფიის დოქტორი
ჯინჭარაძე ნატალია მიტოვებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია და შემდგომი აგროტექნოლოგიის დამუშავება იმერეთის რეგიონის მაგალითზე
ფაკულტეტიაგრარული
აკადემიური ხარისხიაგრარულ მეცნიერებათა დოქტორი
ჯულაყიძე ეკატერინე ინტერტექსტუალურობის თეორია და ჟურნალისტურ ჟანრთა ენობრივი ასპექტი ინტერვიუს ტექსტობრივი კვლევის საფუძველზე
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარული
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი