სადოქტორო პროგრამები

სადოქტორო 2016

ფიზიკა
ფუნქციათა თეორია
დიფერენციალური განტოლებები
გეოგრაფია
ნეირომეცნიერებები

სადოქტორო 2017

ფიზიკა
ფუნქციათა თეორია
დიფერენციალური განტოლებები
გეოგრაფია
ნეირომეცნიერებები

სადოქტორო 2018-2019

ფუნქციათა თეორია

სადოქტორო 2019-2020

ფუნქციათა თეორია