აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგარეო ურთიერთობისა და განვითარების სამსახური შეიქმნა 1994 წელს. იგი წარმოადგენს უნივერსიტეტის შემადგენელ სტრუქტურულ ერთეულს და უშუალოდ ექვემდებარება უნივერსიტეტის რექტორს. თავისი კომპეტენციის ფარგლებში სამსახურს ევალება:


1.    უნივერსიტეტის მიზნების, საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების და პრიორიტეტების განხორციელებისას საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტრატეგიული განვითარების უზრუნველყოფა;
2.    ურთიერთობების დამყარება სხვა ქვეყნების სასწავლო და სამეცნიერო დაწესებულებებთან;
3.    უცხოელი სტუმრებისა და ოფიციალური დელეგაციების ვიზიტების ორგანიზება;
4.    რექტორის პროტოკოლი;
5.    უნივერსიტეტის სტუდენტთა და აკდემიური პერსონალის მობილობის ხელშეწყობა;
6.    მემორანდუმების,  ხელშეკრულებების მომზადება, გაფორმება
7.    უნივერსიტეტის მართვის ორგანოებისა და უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო სტრუქტურული ერთეულების საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში საქმიანობის კოორდინაცია;
8.    უნივერსიტეტის სახელით  ოფიციალური მიმოწერის წარმოება;
9.    უცხოელ სტუდენტთა მომსახურება

დებულება

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.