აწსუ-ს პროფესიული და უწყვეტი განათლების ცენტრი აცხადებს რეგისტრაციას ტრენინგ კურსებზე

აწსუ-ს პროფესიული და უწყვეტი განათლების ცენტრი 09.09-დან 20.09-მდე აცხადებს მონაწილეთა მიღებას როგორც დისტანციურ, ასევე პირისპირ (რეგულაციების დაცვით ) ჩასატარებელ შემდეგ ტრენინგ-კურსებზე:

1. ბუღალტრული აღრიცხვა;
ხანგრძლივობა-3თვე;
საფასური- 400 ლარი;
ტრენერი-პროფ. დალი სოლოღაშვილი (598 14 89 62; 595 58 56 56)
თემატიკა:
სამეწარმეო სუბიექტებში ბუღალტრული აღრიცხვის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების გათვალისწინებით.
კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამა "ორისი"
კურსი დაიწყება 20 სეტემბერს ,
მისამრთი: ქუთაისის, თამარ მეფის 59; აწსუ-ს 1 კორპ,. # 1119.
რეგისტრაციისათვის გადადით ბმულზე:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8YeznJ0ve0aW_6jCYRmcpmid-Dey-tNKmkcTsS8qoCJUNDVKREdVVTNIM1RZSlk2Tkg5VUY0Q1VJVC4u

2. მედიასთან ურთიერთობა
ხანგრძლივობა -12 სთ
საფასური-120 ლარი
ტრენერები: ასოც. პროფ.ნანა შენგელია; პროფ. ნანა შონია
თემატიკა:
მედიასთან ურთიერთობის ნორმები, სტანდარტები და სამართლებრივი რეგულაციები;
მედიამონიტორინგი–პრესმედიაცია, მედიასთან ურთიერთობის საშუალება;
ინფორმაციის მომზადების ტაქტიკა და მიწოდების საშუალებები–დავწეროთ პრესრელიზი! პრესკიტის მომზადება;
ინტერპერსონალური კომუნიკაცია.
ტელ: 593941755; 595585656
მისამრთი: ქუთაისის, თამარ მეფის 59; აწსუ-ს 1 კორპ. # 1119.
რეგისტრაციისათვის გადადით ბმულზე:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8YeznJ0ve0aW_6jCYRmcpmid-Dey-tNKmkcTsS8qoCJUNDVKREdVVTNIM1RZSlk2Tkg5VUY0Q1VJVC4u

3. მეტყველების თერაპია ბავშვებში
ხანგრძლივობა-3თვე
საფასური -500ლარი
ტრნერები: ლილე ყაზაიშვილი,ნატო ქობულაძე,ნინო კილაძე
• მეტყველების ფონოლოგიური და სემანტიკური ფაზების განვითარება;
• მეტყველების გრამატიკული და პრაგმატული დონის განვითარება;
• კოგნიტური განვითარების მიმოხილვა 1-3 წელი;3-6 წელი;

• მეტყველების ფონოლოგიური და სემანტიკური ფაზების განვითარება;
• მეტყველების გრამატიკული და პრაგმატული დონის განვითარება;
• აუტისტური სპექტრი, როგორ ვმუშაობთ მეტყველებაზე აუტისტური სპექტრის დროს;
• გონებრივი ჩამორჩენა, დაუნის სინდრომი- მეტყველებაზე მუშაობის თავისებურება;
• მეტყველების თერაპიის თავისებურებები სმენისა და მხედველობის დაქვეითების დროს;
• ენისა და მეტყველების განვითარების დარღვევის შეფასება, ასაკობრივ ნორმების მიხედვით;
• მიმართული მეტყველების განვითარების დარღვევის შეფასება;
• ექსპრესიული მეტყველების განვითარების დარღვევის შეფასება;
• დისლალია, ალალია, აფაზია, რინოლალია;
• დასწავლის უნარის სპეციფიკური დარღვევა..დისლექსია-მუშაობის სტრატეგიები; დისგრაფია-მუშაობის სტრატეგიები; აკალკულია-მუშაობის სტრატეგიები;
• კითხვის ეტაპები;
• ინკლუზიური განათლება;
• პრობლემური ქცევის მართვა კლასში;
• შემთხვევის მართვის ციკლი.


ტელ: 599 33 43 65; 577 13 181 10

მისამრთი: ქუთაისის, თამარ მეფის 59; აწსუ-ს 1 კორპ. # 1119.
რეგისტრაციისათვის გადადით ბმულზე:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8YeznJ0ve0aW_6jCYRmcpmid-Dey-tNKmkcTsS8qoCJUNDVKREdVVTNIM1RZSlk2Tkg5VUY0Q1VJVC4u