დოქტორანტურაში მისაღები გამოცდების საკითხები

დოქტორანტურაში მისაღები გამოცდების საკითხები სპეციალობაში და უცხო ენის სანიმუშო ტესტები

სანიმუშო ტესტების გადმოწერა

სპეციალობაში გამოცდების საკითხების გადმოწერა

 "ამერიკული ლიტერატურა" საკითხების გადმოწერა