შოთა რუსთაველის დაბადებიდან 850 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია.

2016 წლის ნოე­მბე­რში აკა­კი წე­რე­თლის სა­ხე­ლმწი­ფო უნი­ვე­რსი­ტე­ტის რე­ქტო­რა­ტი­ს, ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ მე­ცნიე­რე­ბა­თა ფა­კუ­ლტე­ტის დე­კა­ნა­ტი­ს, ქა­რთუ­ლი ფი­ლო­ლო­გიის დე­პა­რტა­მე­ნტი­სა და სრუ­ლიად სა­ქა­რთვე­ლოსრუ­სთა­ვე­ლის სა­ზო­გა­დოე­ბის იმე­რე­თის გა­ნყო­ფი­ლე­ბის ორგა­ნი­ზე­ბით ტა­რდე­ბა შოთა რუ­სთა­ვე­ლის და­ბა­დე­ბი­დან 850 წლი­სთა­ვი­სა­დმი­  მი­ძღვნი­ლი სა­მე­ცნიე­რო კო­ნფე­რე­ნცია­.

  კო­ნფე­რე­ნცია­ში მო­ნა­წი­ლეო­ბის მსუ­რვე­ლე­ბმა 2016 წლის 15 ოქტო­მბრის ჩა­თვლი­თ  უნდა წა­რმოა­დგი­ნონ შოთა რუ­სთა­ვე­ლი­სა და მისი პოე­მი­სა­დმი მი­ძღვნი­ლი სა­მე­ცნიე­რო მო­ხსე­ნე­ბის სა­თაუ­რი შე­მდეგ მი­სა­მა­რთზე ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.და­მა­ტე­ბი­თი ინფო­რმა­ციის მი­სა­ღე­ბად შე­გი­ძლიათ და­გვი­კა­ვში­რდეთ ტე­ლე­ფო­ნე­ბზე: 555 68 98 88; 597 600 115; 599 46 48 87.