ბრძანების (№ 3, § 1, 14/01/2019 წ.) საფუძველზე შიდა საუნივერსიტეტო მობილობის, სტატუს შეწყვეტილ სტუდენტთა აღდგენისა და დამატებით (minor) პროგრამებზე ვაკანტური ადგილების რაობენობა დანართი № 1–ის შესაბამისად განსაზღვრის შესახებ

ბრძანების (№ 3, § 1, 14/01/2019 წ.) საფუძველზე შიდა საუნივერსიტეტო მობილობის, სტატუს შეწყვეტილ სტუდენტთა აღდგენისა და დამატებით (minor) პროგრამებზე ვაკანტური ადგილების რაობენობა დანართი № 1–ის შესაბამისად განსაზღვრის შესახებ