ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შიდასაფაკულტეტო საგრანტო კონკურსის პირველადი შედეგები

აწსუ- რექტორის #01-04/5 (14.01.2019) ბრძანების საფუძველზე გამოცხადდებული კონკურსის პირველ ეტაპზე მონაწილე პროექტების შეფასების შედეგების შესახებ დადგენილება (იხ. მიბმული ფაილი).