მედიცინის ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის პირველადი შედეგები

სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის № 01-04/17,10.04.2019 წლის ბრძანებით მედიცინის ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის
პირველადი შედეგები

1. ფხაკაძე ირინე - პროფესორი
2. ვალიშვილი თამარა - პროფესორი
3. ჩიხლაძე მანანა - ასოცირებული პროფესორი
4. ჯანელიძე თამარი - ასოცირებული პროფესორი
5. შონვაძე დალი - ასისტენტ-პროფესორი