აწსუ ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა და ზუსტ და საბუნებისმეტყვლეო მეცნიერებათა ფაკულტეტებზე ატესტაციის ჩატარების ფორმების, თარიღის და დროის, ასევე საატესტაციო მოთხოვნების შესახებ ბრძანება

ატესტაციის ჩატარების ფორმების, თარიღის და დროის, ასევე  საატესტაციო მოთხოვნების შესახებ ბრძანება