ცხადდება კონკურსი აგრარულ ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

№ 01-04-37 აგრარულ ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ