აწსუ ფაკულტეტების საბჭოს არჩევნები. (საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებები)

ა/წ-ს 10 ივლისს ჩატარდა აწსუ ფაკულტეტების საბჭოს არჩევნები. საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებები იხილეთ თანდართული ფაილში