აგრარულ ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის პირველადი შედეგები

სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის No 01-04/37, 31.05.2019 წლის ბრძანებით აგრარულ ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის პირველადი შედეგები