აწსუ ფაკულტეტების დეკანის არჩევნები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რიგ ფაკულტეტებზე დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ