აწსუ დოქტორანტურაში უცხო ენის მისაღები გამოცდების სანიმუშო ტესტები

სანიმუშო ტესტი ინგლისურ ენაში

სანიმუშო ტესტი ფრანგულ ენაში

სანიმუშო ტესტი გერმანულ ენაში

სანიმუშო ტესტი რუსულ ენაში