ცხადდება მიღება აწსუ სადოქტორო პროგრამებზე

გამოცხადდეს მიღება აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში შემდეგ სადოქტორო პროგრამებზე:

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

დასავლეთევროპული და ამერიკული ლიტერატურა

ფრანგული ლიტერატურა - 1 ადგილი

საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

გარემოს დაცვის ინჟინერია - 4 ადგილი

საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი

სატრანსპორტო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა - 6 ადგილი

საინჟინრო ტექნოლოგიები და სისტემები

1. მასალების ინჟინერია და ხარისხის კონტროლი - 1 ადგილი

2. სამშენებლო ნაგებობები - 1 ადგილი

3. ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მართვა - 7 ადგილი

4. საინჟინრო პროცესების და სისტემების მათემატიკური მოდელირება - 2 ადგილი

აგრარული ფაკულტეტი

აგრონომია

მოდული 1. აგროეკოლოგია  -   2 ადგილი

მოდული 2. აგროტექნოლოგია -  2 ადგილი

მოდული 3.  მცენარეთა დაცვა -  2 ადგილი

მოდული 4. მცენარეთა სელექცია - 1 ადგილი 

მოდული 5. საბაღო–საპარკო მეურნეობა - 2 ადგილი

აკაკი წერეთლის დოქტორანტურაში შემოსვლის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები

 • განმცხადებლის ავტობიოგრაფია (CV);
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი დედანთან ერთად;
 • სავარაუდო სამეცნირო ხელმძღვანელის სარეკომენდაციო წერილი;
 • მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრიდან აპოსტიკლით დამოწმებული დიპლომი;
 • თუკი დოქტორანტურაში ჩაბარების მსურველმა მაგისტრატურა დაამთავრა მიმდინარე წელს და მას ჯერ არა აქვს დიპლომი ამ შემთხვევაში უნდა წარმოადგინოს ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის მიერ გაცემული ცნობა;
 • საბუთების მიღებიდან 6 თვის განმავლობაში დოქტორანტურაში ჩარიცხულმა პირმა უნდა წარმოადგინოს ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრიდან აპოსტიკლით დამოწმებული დიპლომი, წინააღმდეგ შემთხვევაში დოქტორანტს შეუჩერდება სტატუსი;
 • ნიშნების ფურცელი
 • ჩარიცხვის კანდიდატმა რექტორის სახელზე უნდა წარადგინოს განაცხადი სადოქტორო პროგრამის მითითებით;
 • სამეცნიერო აქტივობების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (შრომები, კონფერენციებში მონაწილეობა) ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
 • თუკი დოქტორანტურაში ჩარიცხვის კანდიდატს არა აქვს სამეცნიერო შრომები, მაშინ მან უნდა წარმოადგინოს შესაბამის დარგში დაწერილი რეფერატი.
 • ვაჟებისათვის სამხედრო ბილეთი ან მიწერის ბარათი
 • მომსახურების ღირებულების 40 ლარიანი გადასახადის ქვითარი.

 საბანკო რეკვიზიტები:

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიმღები ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა

მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში;

ბანკის კოდი - TRESGE22

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი - 709057289 დოქტორანტურაში მისაღები გამოცდების მომსახურება. სტუდენტის პ/მ ნომრის ჩვენებით.    

საბუთების მიღება იწარმოებს 2019 წლის 16 სექტემბრიდან 2019 წლის 25 სექტემბრის ჩათვლით ყოველდღე კვირის გარდა დილის 10 საათიდან 15 საათამდე დოქტორანტურის განყოფილებაში (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსი #1105), შაბათს საბუთების მიღება იწარმოებს 10 საათიდან 14 საათამდე.

გამოცდა უცხო ენაში (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული)  ჩატარდება 2019 წლის 27 სექტემბერს, ხოლო სპეციალობაში 2019 წლის 28 სექტემბერს.