დოქტორანტურაში მისაღები გამოცდების საკითხები

დოქტორანტურაში მისაღები გამოცდების საკითხები 

სადოქტორო პროგრამა "დასავლეთევროპული და ამერიკული ლიტერატურა"

სადოქტორო პროგრამა „სატრანსპორტო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა“

სადოქტორო პროგრამა "საინჟინრო ტექნოლოგიები და სისტემები" 

სადოქტორო პროგრამა „გარემოს დაცვის ინჟინერია“

სადოქტორო პროგრამა “აგრონომია”