ბრძანებაში ცვლილების შეტანა

№ 166 § 1 3.10. 2019 წ. მობილობის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ