დოქტორანტ მამუკა ბარამიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა.

2019 წლის 8 ნოემბერს 14 საათზე №1114 აუდიტორიაში გაიმართება  საინჟინრო -ტექნიკური   ფაკულტეტის  დოქტორანტ მამუკა ბარამიძის   (სადოქტორო პროგრამა „სატრანსპორტო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა“)    სადისერტაციო ნაშრომის  „ტრანსპორტის ეფექტური ფუნქციონირების პრობლემების კვლევა ლოჯისტიკურ სისტემებში“ საჯარო განხილვა.