სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნები

მოგახსენებთ, რომ ა/წ 27 ნოემბერს  უნივერსიტეტის  რიგ ფაკულტეტებზე  ჩატარდა სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნები იხ. მიბმული ფაილი