რექტორის ბრძანება №01-04/29. უნივერსიტეტის რექტორის №01-04/25 7,05,2019 სწავლების საფეხურების მიხედვით 2019-2020 სასწავლო წლის განრიგში ცვლილების შეტანისა და დამტკიცების შესახებ

№01-04/29 უნივერსიტეტის რექტორის №01-04/25 7,05,2019 სწავლების საფეხურების მიხედვით 2019-2020 სასწავლო წლის განრიგში ცვლილების შეტანისა და დამტკიცების შესახებ