უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე გრანტის პროგრამის დამტკიცება

უცხო  ქვეყნის  მოქალაქეებზე გრანტის  პროგრამის   დამტკიცების შესახებ  - ბრძანება    105/ნ