ევროპისმცოდნეობის სამაგისტრო პროგრამა

ევროპისმცოდნეობის სამაგისტრო პროგრამა

ევროპის შესახებ ინტერდისციპლინარული სწავლება

ევროპის ქვეყნების ენები – ლიტერატურა – კულტურა – ფილოსოფია – ხელოვნება – ისტორია – ევროპის მოწყობა – პოლიტიკა – სამართლი – ეკონომიკა

კრედიტების ჯამური ოდენობა – 120 ECTS. პროგრამის ხანგრძლივობა – 4 სემესტრი
პროგრამის სავალდებულო კურსები - 30 კრედიტი
პროგრამის 2 არჩევითი მოდული (თითოეული – 45 კრედიტი):

1. ენა – ლიტერატურა – კულტურა
ან
2. ევროპის ეკონომიკა და პოლიტიკა

არჩევითი კურსები – 10 კრედიტი
პრაქტიკა – 5 კრედიტი
სამაგისტრო ნაშრომი - 30 კრედიტი

სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:
 ბაკალავრის ხარისხი ან მისი ექვივალენტური განათლება;
 ერთიანი ეროვნული სამაგისტრო გამოცდა;
 საუნივერსიტეტო სამაგისტრო გამოცდა სპეციალობაში
 უცხო/ევროპული ენაში B2 დონის გამოცდა ან შესაბამისი საერთაშორისო სერთიფიკატი