მაგისტრატურის, დოქტორანტურის და დამატებით პროგრამებზე სტატუს შეჩერებულ სტუდენტთა აღდგენის ვადები

№01–04–58 მაგისტრატურის, დოქტორანტურის და დამატებით პროგრამებზე სტატუს შეჩერებულ სტუდენტთა აღდგენის ვადების განსაზღვრის შესახებ