2021–22 სასწავლო წლისათვის დოქტორანტურაში მიღების წესი

№01–04–60 2021–22 სასწავლო წლისათვის დოქტორანტურაში მიღების წესი