სამაგისტრო პროგრამებზე 2021-2022 სასწავლო წლისათვის მისაღები გამოცდების საკითხები

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა "ამერიკისმცოდნეობა"

სამაგისტრო პროგრამა "არქეოლოგია - ანტიკური ცივილიზაციები"

სამაგისტრო პროგრამა "გერმანული ენა და ლიტერატურა"

სამაგისტრო პროგრამა "ევროპის და ამერიკის ახალი და უახლესი ისტორია"

სამაგისტრო პროგრამა "ევროპისმცოდნეობა"

სამაგისტრო პროგრამა "ინგლისური ენა და ლიერატურა"

სამაგისტრო პროგრამა "კლასიკური ფილოლოგია"

სამაგისტრო პროგრამა "ლინგვისტიკა"

სამაგისტრო პროგრამა "რუსული ენა და ლიტერატურა"

სამაგისტრო პროგრამა "საქართველოს ისტორია"

სამაგისტრო პროგრამა "ფრანგული ენა და ლიტერატურა"

სამაგისტრო პროგრამა "ქართველური ენათმეცნიერება"

სამაგისტრო პროგრამა "ქართული ლიტერატურა"

სამაგისტრო პროგრამა "ხელოვნების თეორია"

სამაგისტრო პროგრამა "აღმოსავლური ფილოლოგია"

სამაგისტრო პროგრამა "ფილოსოფია"

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა "ბიზნესის ადმინისტრირება"

სამაგისტრო პროგრამა "ეკონომიკა"

სამაგისტრო პროგრამა "ჟურნალისტიკა"

სამაგისტრო პროგრამა "საჯარო მმართველობა"

სამაგისტრო პროგრამა "სამართალი"

პედაგოგიური ფაკულტეტი

ამაგისტრო პროგრამა "განათლების მეცნიერებები და მართვა"

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა "ბიოლოგია"

სამაგისტრო პროგრამა "გამოყენებითი ბიომეცნიერებები - ბიოტექნოლოგია"

სამაგისტრო პროგრამა "კომპიუტერული მეცნიერებები"

სამაგისტრო პროგრამა "რეგიონალური გეოგრაფია და რეკრიაციული რესურსები"

სამაგისტრო პროგრამა "მათემატიკა"

მედიცინის ფაკულტეტი

ამაგისტრო პროგრამა "ფარმაცია"

სამაგისტრო პროგრამა "საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა"

სამაგისტრო პროგრამა "ბიოსამედიცინო ინჟინერია"

საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა “სატრანსპორტო ლოგისტიკა”

სამაგისტრო პროგრამა "ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მენეჯმენტი"

სამაგისტრო პროგრამა "ელექტროენერგეტიკა"

სამაგისტრო პროგრამა "მშენებლობა"

საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა "გარემოს დაცვა და საინჟინრო ეკოლოგია"

სამაგისტრო პროგრამა "სასურსათო ტექნოლოგია"

სამაგისტრო პროგრამა "ფარმაცევტული პრეპარატების ტექნოლოგია"

აგრარული ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა “აგროეკოლოგია”

ამაგისტრო პროგრამა “ლანდშაფტური არქიტექტურა”

სამაგისტრო პროგრამა “ტურიზმი”

მაგისტრატურაში უცხო ენის ტესტის ნიმუშები

ნიმუში ინგლისური ენა

ნიმუში გერმანული ენა

ნიმუში ფრანგული ენა