მზადება ავტორიზაციის პროცესისათვის

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აქტიურად განაგრძობს მზადებას ავტორიზაციის პროცესისათვის. მ/წლის 20-21 ივლისს, აწსუ ადმინისტრაციამ, ფაკულტეტების დეკანებმა, ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის უფროსებმა და  ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წარმომადგენლებმა განიხილეს უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმა, სტრატეგიული განვითარების გეგმის საკვანძო ინდიკატორების მონიტორინგის გეგმა, სამოქმედო გეგმა და ხარისხის პოლიტიკისა და პროცედურების სახელმძღვანელო. შეხვედრა წარიმართა CTC ექსპერტების მონაწილეობით და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია PIN-ის ფინანსური მხარდაჭერით.