2017-2018 სასწავლო წლის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდაზე ჩარიცხვის უფლების მქონე პირთა სია

2017-2018 სასწავლო წლის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდაზე ჩარიცხვის უფლების მქონე პირთა სია