დოქტორანტურაში შემომსვლელთათვის საბოლოო შედეგების შესახებ

დოქტორანტურაში მისაღები გამოცდების შედეგების საფუძველზე შემდეგი პირების ჩარიცხვის შესახებ