ცხადდება კონკურსი ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული Erasmus+ის პროგრამის სტიპენდიის მოსაპოვებლად

ცხადდება კონკურსი ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული Erasmus+ის პროგრამის
სტიპენდიის მოსაპოვებლად (1 ადგილი) გრანადის უნივერსიტეტში, ესპანეთი

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია აკაკი წერეთლის სახელემწიფო უნივერსიტეტის აკადემიურ /ადმინისტრაციულ პერსონალს.
სამუშაო ენებია: ესპანური, ინგლისური (კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველებმა სამუშაო ენა უნდა შეათანხმონ გრანადის უნივერსიტეტის შესაბამის დეპარტამენტთან).
მობილობის პერიოდი და ხანგრძლივობა:
2017/2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი 5 დღიანი ტრენინგი.

საჭირო დოკუმენტები:
1. CV (Europass)
2. პასპორტის ან პირადობის მოწმობის ასლი
3. ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი
4. პუბლიკაციების ჩამონათვალი (აკადემიური პერსონალისათვის)
5. ცნობა სამუშაო ადგილიდან
6. სამუშაო გეგმა
7. თანხმობის წერილი გრანადის უნივერსიტეტის შესაბამისი დეპარტამენტიდან

საბუთების მი¬ღე¬ბა¬ ი¬წა¬რმოე¬ბს 2017 წლის 25 ოქტომბრამდე
აწსუ სა¬გა¬რეო ურთიე¬რთო¬ბათა და გა¬ნვი¬თა¬რე¬ბის სა¬მსა¬ხუ¬რში
(აწსუ III კო¬რპუ¬სი, V სა¬რთუ¬ლი, ოთა¬ხი 3504)

ERASMUS + Mobility Program Scholarships at Granada University, Spain

A new Erasmus+ Call for applications for staff (1 Academic/Administrative staff for training) of Akaki Tsereteli State University is now open.
Working languages: Spanish, English (participants have to agree their working language with the corresponding department of Granada University).
Mobility period and duration: Spring Semester 2017/2018 (5 working days).
Documents:
1. CV (Europass)
2. ID/ PASSPORT
3. Language Proficiency Certificate
4. Publications (for academic staff)
5. Proof of employment in the home university
6. Working plan
7. Pre-acceptance document from the host university

Applicants submit their documents at
ATSU Foreign Affairs and Development Office
III Building V Floor Room 3504

Deadline: October 25, 2017