სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების ნუსხა ცნობილია

2022-2023 სასწავლო წელს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების ნუსხა ცნობილია.

იხილეთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2022 წლის 12 აგვისტოს №92/ნ ბრძანება.