მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

მაგისტრანტობის კანდიდატთა სარეგისტრაციო საბუთების ნუსხის დამტკიცების, სარეგისტრაციო ვადებისა და მისაღები საუნივერსიტეტო გამოცდის თარიღის განსაზღვრის შესახებ