2022–2023 სასწავლო წლისათვის მაგისტრატურაში მიღების წესი

№01–04–56 2022–2023 სასწავლო წლისათვის მაგისტრატურაში მიღების წესის განსაზღვრის შესახებ