შიდა საუნივერსიტეტო მობილობისათვის ვაკანტური ადგილების რაოდენობა

№01–04–58 შიდა საუნივერსიტეტო მობილობისათვის ვაკანტური ადგილების რაოდენობის დანართი № 1–ის შესაბამისად განსაზღვრის შესახებa