სამაგისტრო პროგრამებზე შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის თარიღის ცვლილების შესახებ

2022-2023 სასწავლო წლის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდები ნაცვლად 24 და 25 სექტემბრისა ჩატარდეს 23 და 24 სექტემბერს (საფუძველი - რექტორის 01-04/74, 9.09.2022 წლის ბრძანება).