ინდოეთის კულტურული ურთიერთობების საბჭოს მიერ გამოცხადებული სასტიპენდიო პროგრამა

ინფორმაცია ინდოეთის უნივერსიტეტებში  რამდენიმე სასტიპენდიო პროგრამის შესახებ, რომელთაგან ერთ-ერთი  ითვალისწინებს ინდოეთის კულტურული ურთიერთობების საბჭოს მიერ გამოცხადებული სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მოქალაქეებისთვის ერთ ადგილს (სტიპენდიას)  სამ (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტურანტურა) საფეხურზე; დამატებითი ინფორმაცია შესაძლოა იხილოთ შემდეგ ვებ-გვერდზე: www.a2ascholarships.iccr.gov.in